Een advocaat,
beter vroeg dan laat


Hoe zou onze rechtspraak klinken mochten de commentaren op sociale media rechtsgeldigheid hebben? De Orde van Vlaamse Balies stelt voor: de Social Media Judge, een artificieel (on)intelligente rechter die zijn uitspraken niet baseert op het wetboek, maar op Facebook.

Maak kennis met de Social Media Judge

Nieuws

Slachtoffers terrorisme moeten aanvraag financiële hulp indienen voor 18 maart

De OVB herinnert de slachtoffers van de erkende terrorismeaanslagen op Belgisch grondgebied eraan om voor 18 maart 2020 hun aanvraag voor financiële hulp in te dienen. Dan loopt de termijn van drie jaar af voor de feiten die officieel erkend zijn als terrorisme bij het Koninklijk Besluit van 15 maart 2017.
 
Op de website van de FOD Justitie vindt u terug over welke aanslagen het gaat en hoe u uw aanvraag kan indienen.

Met het ingevulde formulier en de nodige bewijsstukken zal de Commissie voor Financiële Hulp uw aanvraag behandelen. De Commissie garandeert geen volledige schadeloosstelling maar een billijke financiële hulp. Zij kan worden verstrekt voor mensen die rechtstreeks of onrechtstreeks getroffen waren, maar ook voor na- en naastbestaanden.
 
Slachtoffers die zich pas na het verstrijken van de wettelijke termijn registreren, kunnen geen beroep meer doen op de tussenkomst van de Commissie voor Financiële hulp.

Wat betekent het arrest over DPA-deposit voor u als advocaat?

Gisteren heeft de Raad van State een arrest uitgesproken dat gevolgen heeft voor de elektronische neerlegging van stukken en conclusies op de griffies. Om alle misverstanden te vermijden, informeren we u over een aantal praktische gevolgen:

  1. Tot 12 januari 2020 moet u uw conclusies en stukken blijven neerleggen via DPA-deposit. Na 12 januari 2020 vervalt de huidige verplichting, maar kunt u blijven neerleggen via DPA-deposit.
     
  2. Alle stukken en conclusies die tot nu toe via DPA-deposit werden neergelegd blijven gehandhaafd. De Raad van State vernietigt een deel van een Koninklijk Besluit (met name de verplichting voor advocaten om ze via DPA-deposit neer te leggen), maar handhaaft de gevolgen voor het verleden.
     
  3. De Belgische Staat kan nu een nieuw regelgevend kader maken. De Orde van Vlaamse Balies zal dat op de voet volgen en u verder berichten over de gevolgen daarvan.
Voor vragen kan u contact opnemen met de dienst communicatie via
communicatie@ordevanvlaamsebalies.be.

Een advocaat raadplegen

Een advocaat raadplegen, doet u beter vroeg dan laat. Door tijdig en juist advies in te winnen, vermijdt u problemen in de toekomst. 

Thema's