Motie Belgische advocatuur

De voorzitters van Avocats.be en van de Orde van Vlaamse Balies en de stafhouders van alle balies van het land, vergaderd te Brussel op 19 mei 2016
  • zijn zich bewust van de zware inspanningen die de minister van Justitie reeds heeft geleverd en waarderen zijn aandacht voor dialoog. In die zin is deze motie een positieve boodschap en een oproep tot de ganse regering om met verantwoordelijkheidszin en waakzaamheid de grondvesten van onze rechtsstaat te waarborgen ;
  • geven eens te meer uiting aan hun bezorgdheid over de mensonwaardige omstandigheden waarin de gedetineerden van het land zich bevinden ;
  • roepen de regering op om voor de gevangenissen de nodige maatregelen te treffen die de toestand opnieuw normaliseert zodat ze bij machte zijn om hun taak van re-integratie van de gedetineerden in de maatschappij te vervullen, onder meer door het beroep op alternatieve bestraffingen te bevorderen ;
  • in het besef dat goed uitgewerkte hervormingen kunnen bijdragen tot een verlichting van de taken van de rechterlijke macht, met verbetering en versnelling van de rechtsbedeling als gevolg, wijzen zij erop dat de rechterlijke macht één van de drie constitutionele pijlers is van onze natie en dat die dus moet beschikken over de noodzakelijke financiële, menselijke en geïnformatiseerde middelen om haar rol van brenger van pacificatie en rechtvaardigheid te kunnen vervullen ;
  • beklemtonen de noodzaak om een gelijke toegang tot de rechter mogelijk te maken voor alle rechtzoekenden en, in het bijzonder, om ervoor te zorgen dat de juridische tweedelijnsbijstand middelen heeft die het mogelijk maken die bijstand te verlenen aan de minst bedeelden, rekening houdend met de bijkomende taken die op korte termijn zullen worden opgelegd (Salduz II).