Reactie OVB op aanstelling ‘experten’ door minister Geens

De Orde van Vlaamse Balies, die alle Vlaamse advocaten groepeert, reageert op de in de pers aangekondigde boodschap van de minister van Justitie dat hij het plan opvat om de juridische beroepen te moderniseren. Dat hij daarbij ook de advocatuur op het oog heeft, roept bij de Orde van Vlaamse Balies fundamentele vragen op.
 
De absolute onafhankelijkheid van de advocatuur is voor het bestaan van de rechtsstaat en voor de bescherming van de rechten van de burgers van levensbelang.
 
Al is de advocatuur in België wettelijk ingericht, toch is aan haar beroepsorganen een grote autonomie verzekerd om zelf haar regels en gebruiken vast te leggen. De advocatuur is een vrij beroep, verkiest zelf haar bestuursorganen, heeft een eigen tuchtrechtspraak, en het normatief karakter van haar eigen reglementen wordt door de wet erkend.
 
De werking van de advocatuur wordt gerekend tot die van het juridisch apparaat en valt dus niet onder de uitvoerende macht.
 
Wanneer de uitvoerende macht, thans bij monde van de minister van Justitie, verkondigt dat zij initiatieven wenst te nemen om de advocatuur te moderniseren, dreigt het gevaar dat één van de grondvesten van het advocatenberoep wordt aangetast, en daartegen protesteert de OVB met klem.
 
De enige aanspreekpunten voor de minister van Justitie zijn de beroepsordes zelf, en niet de experten die de minister hiertoe heeft aangesteld.
 
Het is uitsluitend vanuit deze invalshoek dat de OVB de experten in het bezit zal stellen van alle door haar in de afgelopen jaren voorbereide standpunten over de door de minister aangevoerde onderwerpen, om op die manier de uitvoerende macht ervan te overtuigen dat de verdere modernisering van de advocatuur door de OVB krachtig in handen wordt genomen, in het belang van de rechtzoekenden en van de rechtsorde.
 
Alle advocaten kunnen uit eigen beweging suggesties overmaken die bijdragen tot de modernisering van het beroep op info@advocaat.be.