Standpunt hervorming griffierechten

De Orde van Vlaamse Balies lijst in een standpunt haar opmerkingen op ten aanzien van de hervorming van de rolrechten die de regering beoogt ter remediëring van arrest nr. 13/2017 van het Grondwettelijk Hof.

In dat arrest van 9 februari 2017 vernietigde het Hof de artikelen 3 tot en met 6 van de wet van 28 april 2015 tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten teneinde de griffierechten te hervormen, maar handhaafde hij de gevolgen van de vernietigde bepalingen “tot het optreden van de wetgever en uiterlijk tot 31 augustus 2017 (…) ten aanzien van de vorderingen die bij een rechtscollege zijn ingesteld tot die datum.”

De OVB vraagt de wetgever om bijzondere waakzaamheid aan de dag te leggen inzake de toegang tot de rechter en de mogelijkheid om beroep op de rechterlijke macht te doen als een recht te vrijwaren.

Lees het integrale standpunt hieronder.