Standpunt i.v.m. de hervorming van de faillissementswet en de wet betr. continuïteit ondernemingen

De Orde van Vlaamse Balies beschouwt het wetsontwerp zonder meer als een conditio sine qua non voor de totstandkoming van een modern insolventierecht. In deze evolutie kadert de OVB alleszins de inspanningen met betrekking tot de coördinatie van de bepalingen van de huidige faillissementswet en WCO, de vervanging van het koopmansbegrip door het ondernemingsbegrip, de invoering van het stil faillissement, de mogelijkheid om de faillissementsprocedure toe te passen bij vrije beroepen en de daadwerkelijke en consequente informatisering door middel van het Centraal Register Solvabiliteit, waarvan zij gezamenlijk met de OBFG als beheerder optreedt.
(Hoorzitting Kamercommissie Justitie, 10 mei 2017)