Standpunt potpourri V-wetsontwerp

De OVB vraagt bijsturing van een aantal bepalingen in het wetsontwerp 'houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijk recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie' (potpourri V). 

Zo dringt ze aan op een wetgevend initiatief om de verschillende regelgevingen inzake internationaal privaatrecht te coördineren. De OVB hoopt dat de werkwijze eenvormiger wordt en dat de wettelijke procedureregels bij de verschillende familierechtbanken gelijklopender geïnterpreteerd worden. Ze betreurt dat de arbeidsrechtbank niet bevoegd is voor geschillen inzake de terugvordering en invordering van leefloon.

Ook bij verschillende procedurele bepalingen heeft de OVB bedenkingen. Ze vindt de sancties bij niet-naleving van de conclusiekalender te streng en uit ook weer scherpe kritiek op de voorgenomen indijking van de verzetsmogelijkheden.

Alle opmerkingen over het wetsontwerp leest u in het bijgevoegde standpunt.