Faillissement

Een faillissement kan verregaande gevolgen hebben voor verschillende partijen: ondernemer, personeel, leveranciers en klanten. Een advocaat help al die partijen om de nadelige gevolgen van een faillissement zo veel mogelijk te beperken. Ook op voorhand kan hij raad geven om een faillissement te vermijden.

Financiële problemen

Een advocaat helpt een ondernemer in de eerste plaats om een faillissement te vermijden. Met het juiste juridische advies over de aankoop van onroerende goederen en aanwerving en ontslag van personeel, kunt u heel wat problemen vermijden. Als u toch met financiële problemen te kampen krijgt, grijpt u het best zo snel mogelijk in. Bij tijdelijke financiële problemen kunt u een beroep doen op de Wet Continuïteit Ondernemen. Die biedt 2 oplossingen: een minnelijk akkoord met uw schuldeisers of een gerechtelijke reorganisatie. Zo kan een faillissement hopelijk vermeden worden.  De bedoeling van die wet is om tijdelijke betalingsmoeilijkheden te overwinnen door de betaaldruk van de schuldeisers te verminderen.

Is er geen uitweg meer voor uw financiële problemen, dan zal een faillissement helaas onvermijdelijk zijn. Indien u op duurzame wijze gestopt bent met betalen en als uw krediet gestopt is, bevindt u zich in staat van faillissement. Binnen een maand nadat u heeft opgehouden te betalen, moet u daarvan aangifte doen bij de rechtbank van koophandel. Een advocaat kan u daarbij helpen. Ook uw schuldeisers of het Openbaar Ministerie kunnen uw faillissement aanvragen. Er wordt een curator aangesteld die het actief verkoopt, het passief samenstelt en de opbrengsten daarvan zal verdelen onder de schuldeisers.
 

De procedure

  1. De rechtbank van koophandel spreekt een faillissementsvonnis uit en stelt een rechter-commissaris en curator aan. De curator is steeds een advocaat.
  2. De schuldeisers van de gefailleerde worden uitgenodigd om hun aangiftes van schuldvordering in te dienen.
  3. De curator maakt de beschrijving op van de goederen van de gefailleerde en verkoopt ze. De curator moet ook alle schuldvorderingen en geldsommen die aan de gefailleerde verschuldigd zijn, opsporen en innen.
  4. Het bedrag van het actief van de gefailleerde wordt onder de schuldeisers verdeeld.
  5. De curator beslist over het lot van lopende overeenkomsten, bijvoorbeeld de huurovereenkomsten, verzekeringsovereenkomsten, licentieovereenkomsten.
  6. De rechter sluit het faillissement af. De gefailleerde natuurlijke persoon kan verschoonbaar verklaard worden (hij kan dan niet meer vervolgd worden door zijn schuldeisers) of rehabilitatie verkrijgen zodra hij alle bedragen, hoofdsom, interesten en kosten geheel heeft voldaan. 

De zaak waar ik werk, gaat failliet

Als personeelslid moet u ervoor zorgen dat u zo snel mogelijk duidelijkheid krijgt over het lot van uw arbeidsovereenkomst. De wet stelt dat de curator zijn beslissing daarover onverwijld (zo snel mogelijk) moet nemen.  

Bij beëindiging van uw arbeidsovereenkomst, moet u alle nodige (sociale) documenten verzamelen. Die zijn belangrijk om een werkloosheidsuitkering aan te vragen en om na te gaan of u in aanmerking komt voor outplacementbegeleiding of brugpensioen.

Als u nog recht hebt op achterstallig loon, overuren, vakantiegeld, … moet u een schuldvordering in het faillissement indienen. De curator kan u daarop een voorschot toekennen. U kunt ook een aanvraag tot tegemoetkoming indienen bij het Fonds Sluiting Ondernemingen. Een advocaat kan u raad geven over welke stappen u nog moet ondernemen.

De zaak waaraan ik lever, gaat failliet

Ook als leverancier raadpleegt u het best zo snel mogelijk een advocaat. Hij kan u helpen om betaling te verkrijgen van eventueel nog uitstaande facturen, of om bepaalde goederen terug te krijgen die al geleverd zijn maar nog niet betaald. Ook goederen die u aan de ondernemer bijvoorbeeld in leasing, in bewaring of consignatie hebt gegeven, kunt u zo eventueel terug krijgen. Snel reageren is evenwel de boodschap. 

De zaak waarvan ik klant ben, gaat failliet

Als u klant bent van een onderneming die failliet is, kan het in bepaalde gevallen nuttig zijn om u te laten bijstaan door een advocaat. Hebt u de onderneming bijvoorbeeld al (een voorschot) betaald voor bepaalde diensten of goederen, maar hebt nog niets ontvangen? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de curator van dat faillissement. Ook als u opmerkingen hebt over de kwaliteit van diensten of goederen die wel geleverd zijn, kan u dat aan de curator laten weten.

Een paar tips

  1. Als u als klant van een failliet bedrijf nog openstaande facturen hebt, maar opmerkingen hebt op bijvoorbeeld de kwaliteit van de geleverde producten, moet u de curator zo snel mogelijk op de hoogte brengen.
  2. Vrije beroepen, boeren en ambachtslui komen bij structurele financiële problemen in aanmerking voor collectieve schuldenregeling. Een schuldbemiddelaar beheert dan uw inkomen. Hij lost er een deel van uw schulden mee af en bezorgt u een deel voor dagelijkse uitgaven (leefgeld).
  3. Een curator is steeds een advocaat. Die advocaten hebben bijkomend een bijzondere opleiding genoten en bieden waarborgen inzake bekwaamheid op het gebied van vereffeningsprocedures.

Veelgestelde vragen