Alimentatie voor kinderen

Ouders hebben een onderhoudsverplichting ten opzichte van hun kinderen. Als de ouders nog samenleven, is dat in principe geen probleem. Maar leven ze gescheiden, dan moet die onderhoudsverplichting worden uitgedrukt in een bedrag. En dat is niet vanzelfsprekend.

Kinderalimentatie

De onderhoudsverplichting is onvoorwaardelijk ten opzichte van een minderjarig kind. Ze hangt niet af van het gedrag van het kind of van de genegenheidsbanden en heeft niets te maken met huwelijk of ouderlijk gezag. De verplichting is louter gesteund op afstamming. De ouders moeten hun kind laten delen in hun gemiddelde levensstandaard. Elk van hen is verplicht om bij te dragen naargelang zijn mogelijkheden. Die onderhoudsverplichting omvat zowel een materieel Info als een moreel Info aspect.

De alimentatiebijdrage berekenen

Als de ouders nog samenleven, wordt de onderhoudsverplichting in natura binnen het gezin uitgevoerd. Leven de ouders gescheiden, dan moet de bijdrage geheel of gedeeltelijk uitgedrukt worden in een bedrag. Dat is niet eenvoudig, want er bestaan geen vastgestelde tarieven. We kunnen wel vier stappen onderscheiden in de berekening, die het wat overzichtelijker maken.

1. De verdeelsleutel van de middelen

Het gezinsbudget wordt samengesteld. Daarin wordt het aandeel van elke ouder bepaald. Nemen we als voorbeeld 60% voor de vader, 40% voor de moeder. Ook als de ouders al feitelijk gescheiden leven, moet hun gezinsbudget worden samengesteld.

2. ​De verdeelsleutel van het verblijf

Terwijl het kind bijvoorbeeld bij de vader verblijft, staat die in natura in voor de kosten van de huisvesting, voeding, vervoer, gezondheid etc. De periode dat het kind bij de moeder verblijft, geldt hetzelfde. Stel dat het kind op jaarbasis 40% bij de vader verblijft en 60% bij de moeder. Dan bestaat er een verschil tussen de verdeelsleutel van de middelen en die van het verblijf. De vader heeft namelijk een financiële draagkracht van 60% (zie de eerste sleutel), maar vult die in natura maar in voor 40% (zie de tweede sleutel).  Dat wil zeggen dat de vader 20% te weinig tussenkomt in de onderhoudskosten voor zijn kind. De moeder daarentegen draagt 20% te veel bij (40% middelen, 60% verblijf). Dat evenwicht moet hersteld worden door de 20% van de vader over te hevelen naar de moeder.

3. De verdeelsleutels toegepast op de gewone en buitengewone kosten

Die 20% wordt berekend op de kosten van het kind. Er wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen gewone Info en buitengewone Info kosten. Op die buitengewone kosten is de verdeelsleutel van de middelen van toepassing (in ons voorbeeld 60% voor de vader, 40% voor de moeder). Er bestaan betalingsbewijzen en facturen en wie meer financiële middelen heeft, draagt meer bij voor het kind.

De gewone kosten zijn veel moeilijker te bepalen, maar daar bestaan hulpmiddelen voor. Via de formule van Renard, die van de Gezinsbond, van Tremmery of van de Pareto Group kunt u becijferen wat het aandeel van het kind is in het gezinsbudget. Zoals het aandeel in het elektriciteitsverbruik van het gezin. In ons voorbeeld: als een kind maandelijks 1.000 euro kost, dan moet de vader 20% of 200 euro per maand betalen aan de moeder. Dat is de alimentatie voor de gewone kosten.

4. De kinderbijslag en sociale en fiscale voordelen van alle aard

Ook die zaken tellen mee bij de berekening van de alimentatie en ook hier geldt het onderscheid tussen gewone en buitengewone kosten. Kinderbijslag, fiscaal voordeel van een kind ten laste en de vermindering van de onroerende voorheffing vallen onder gewone kosten. Daarop is de verdeelsleutel van het verblijf van toepassing. Als de sociale en fiscale voordelen een verblijfsoverstijgend karakter hebben, wordt de verdeelsleutel van de middelen gebruikt. Studiekosten zijn bijvoorbeeld verblijfsoverstijgend, dus ook bij het voordeel van een studiebeurs geldt de verdeelsleutel van de middelen.

Een paar tips

  1. Ook meerderjarige kinderen hebben recht op alimentatie. Zolang ze hun opleiding nog niet hebben afgerond, is er in principe een onderhoudsverplichting.
  2. Er bestaan formules om het gemiddelde aandeel van een kind in het gezinsbudget te berekenen (waaronder bijvoorbeeld het elektriciteits- en waterverbruik van het gezin):
  3. Alimentatie is niet afhankelijk van de relatievorm. Ook samenwonenden kunnen die berekeningstips gebruiken.

Waarom raadpleegt u het best een advocaat?

Een kinderalimentatie bepalen, is niet eenvoudig. Er komt veel bij kijken, zoals een evenwicht tussen verdeelsleutels, gewone en buitengewone kosten, en sociale en fiscale voordelen van alle aard. Een advocaat kan u vanuit zijn ervaring begeleiden in dit complexe proces. Raadpleeg hem zo snel mogelijk, zodat er geen afspraken worden vastgelegd waarvan achteraf blijkt dat ze niet werkbaar zijn. Een advocaat dan samen met u een minnelijke oplossing proberen te vinden.

Alimentatievorderingen voor kinderen kunnen in principe autonoom, los van een andere procedure, gesteld worden. Dat gebeurt voor de familierechtbank. Vaak hangt een alimentatievordering echter samen met bijvoorbeeld echtscheidingsprocedures, betwistingen van ouderlijk gezag en procedures over verblijf en recht op persoonlijk contact. Ook hier kan een advocaat u bijstaan.