Advocaat worden

Als u advocaat wordt, treedt u een bijzondere wereld binnen. Een wereld met eigen organisaties, wetten en regels, waarin u als advocaat een onmiskenbare taak hebt als raadgever, bemiddelaar, onderhandelaar en verdediger.

Wat moet u studeren?

Een rechtenopleiding biedt een waaier aan carrièremogelijkheden. Veel afgestudeerde juristen kiezen voor de advocatuur en starten hun stage.

Buitenlands diploma

Om in België als advocaat te werken, moet u de Belgische nationaliteit hebben of onderdaan zijn van een EU-lidstaat én een Belgisch rechtendiploma hebben. Er bestaan enkele uitzonderingen op die voorwaarden.
Bent u in het bezit van een buitenlands diploma? Ontdek hier uw mogelijkheden

Inschrijven aan de balie

Starten als advocaat betekent een stagemeester en stageplaats zoeken, de eed afleggen en ingeschreven worden op de lijst van stagiairs. Tijdens uw stage bent u al advocaat, maar u wordt 3 jaar onder de vleugels genomen door uw stagemeester (patroon). Hij begeleidt u en maakt u wegwijs in de wondere wereld van de advocatuur.

Op zoek naar een geschikte stageplaats. Zoek ze hier. Inschrijven aan een balie kunt u doen via een online inschrijfmodule.

Stage en verplichtingen

Tijdens uw 3 jaar stage bij een stagemeester bent u als advocaat-stagiair al volwaardig advocaat. Er zijn wel enkele extra verplichtingen waaraan u moet voldoen. Zo moet u een beroepsopleiding volgen, examens afleggen en moet u deelnemen aan de juridische tweedelijnsbijstand (pro Deo). Als advocaat bent u ook onderworpen aan strenge deontologische regels. Die zijn verzameld in de Codex Deontologie voor Advocaten.

Ontdek hier alles over uw rechten en plichten als advocaat-stagiair

Tijdelijke en occasionele uitoefening

Advocaten van een andere lidstaat van de Europese Unie kunnen op basis van de artikelen 477bis tot en met 477quater van het Gerechtelijk Wetboek vrij hun diensten verrichten in België op niet-permanente basis.

Ze moeten gebruikmaken van de titel van hun land van herkomst en de beroepsorganisatie of het gerecht vermelden, waarbij ze volgens de wettelijke regeling van hun land van herkomst zijn toegelaten.  
 
Als ze in België cliënten willen vertegenwoordigen of in rechte verdedigen, moeten ze samenwerken met een advocaat die ingeschreven is op het tableau en voor de zitting door die advocaat worden voorgesteld aan de stafhouder van de balie bij het betrokken gerecht en aan de voorzitter van dat gerecht. Bij de uitoefening van die beroepswerkzaamheden gelden de verplichtingen van hun land van herkomst en de Belgische regels die op het beroep van toepassing zijn.
 
Voor andere werkzaamheden in België dan vertegenwoordiging en verdediging in rechte zijn ze onderworpen aan de beroepsvoorwaarden en -regels van hun land van herkomst en aan de Belgische regels die op het beroep van toepassing zijn, op voorwaarde dat een niet in België gevestigd advocaat die kan naleven en dat objectief gerechtvaardigd is als waarborg voor de correcte uitoefening van de beroepswerkzaamheden van een advocaat, voor de waardigheid van het beroep en voor de inachtneming van de regels inzake onverenigbaarheid.
 
Ze mogen hun beroep niet combineren met bezoldigde betrekkingen of werkzaamheden, openbare of particuliere, tenzij ze noch de onafhankelijkheid van de advocaat noch de waardigheid van de balie in gevaar brengen.

Als zij de tuchtregels niet respecteren, is de tuchtraad bevoegd van het rechtsgebied waar de strafbare feiten zijn gepleegd.  

OVB-studentenprijs

Schrijft u uw masterproef over de advocatuur of de organisatie en werking van justitie? Dan maakt u misschien kans om de OVB-studentenprijs te winnen ter waarde van 2.500 euro.

De Orde van Vlaamse Balies wil een brug slaan tussen de wereld van de advocaten en studenten. Ze moedigt studenten aan hun masterproef te wijden aan de advocatuur of de organisatie en werking van justitie. Daarom reikt de OVB jaarlijks een prijs uit ter waarde van 2.500 euro aan de student die het beste werk maakt over de advocatuur.

De OVB-studentenprijs 2018 ging naar Joke De Paepe (UGent) voor haar masterproef over onbetwiste schuldvorderingen.

Doe mee en waag uw kans

Interesse om ook mee te dingen naar deze mooie prijs? Stuur uw masterproef in drie exemplaren naar de OVB per post (Staatsbladsstraat 8, 1000 Brussel) én per e-mail naar info@advocaat.be, vóór 15 november 2019. Meer details vindt u in het reglement.

Ontdek hier de laureaten van de OVB-studentenprijs van vorige jaren.

Meer info

Wilt u weten of uw masterproef in aanmerking komt voor de OVB-studentenprijs? Lees dan alle voorwaarden in het reglement.

Reglement