College van Toezicht

Het College van Toezicht ziet op onafhankelijke wijze toe op de tuchtuitoefening door de stafhouders en de voorzitters van de tuchtraden, rapporteert daarover en verstrekt adviezen of andere informatie aan de stafhouders en de voorzitters van de tuchtraden over zaken die verband houden met de tuchtuitoefening en de tuchthandhaving.

Over het College

Het College van Toezicht is bedoeld als gegevensbank en staat in voor een gecentraliseerde en geanonimiseerde registratie van tuchtklachten en tuchtonderzoeken tegen advocaten. Elke stafhouder en voorzitter van de tuchtraad bezorgt daartoe eens per semester een lijst met nuttige informatie aan het College van Toezicht.

De tuchtuitoefening blijft uiteraard ressorteren onder de bevoegdheid van de stafhouders en de voorzitters van de tuchtraden. Het College van Toezicht heeft geen taak of bevoegdheid om klachten over de handelswijze van stafhouders in individuele gevallen te behandelen en is geen beroepsinstantie voor klagers.

Lees het reglement >>

Samenstelling

Het College van Toezicht bestaat uit vijf leden, waarvan de voorzitter van de Orde van Vlaamse Balies van rechtswege de voorzitter is en waarvan twee leden advocaat zijn en twee leden geen advocaat zijn. Het College beschikt over een secretaris die geen lid is van het College en is bevoegd voor het benoemen en ontslaan van de secretaris.

Het College van Toezicht bestaat met ingang van 1 januari 2020 uit voorzitter Peter Callens en volgende leden: stafhouder Anne Ariën, stafhouder Johan Mommaerts, mevrouw Isabelle Dupré en notaris Philippe De Jonghe.


Inwerkingtreding

De algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies keurde op 26 juni 2019 het oprichtings- en werkingsreglement van een College van Toezicht goed. Het werd op 4 juli 2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en treedt in werking op 4 oktober 2019.

Verslag werkzaamheden

Het College van Toezicht stelt jaarlijks een verslag op. Het bevat de statistische gegevens die het College nuttig acht om ter kennis te brengen van de advocaten, de overheden en het publiek. De jaarverslagen zijn toegankelijk voor het publiek. Naast het jaarlijks verslag kan het College ook andere verslagen, omzendbrieven of andere documenten opstellen die bedoeld zijn voor de stafhouders en/of de voorzitters van de tuchtraden, en die niet publiek gemaakt worden.

Het College van Toezicht stelt bovendien de informatie die het verzamelt ter beschikking van de stafhouders, de voorzitters van de tuchtraden en de raad van bestuur van de Orde van Vlaamse Balies.

Alle informatie waarvan de leden van het College van Toezicht kennis krijgen in het kader van hun opdracht, is vertrouwelijk. Enkel de informatie die het College opneemt in het jaarlijks verslag verliest dat vertrouwelijke karakter op het ogenblik waarop dat verslag wordt bekendgemaakt. Alle overige informatie blijft geheim.