Humanitaire regularisatie

Regularisatie is een uitzonderingsprocedure. Personen die niet in aanmerking komen voor asiel of subsidiaire bescherming kunnen deze procedure starten als ze toch een reden hebben om in België te verblijven. We onderscheiden humanitaire regularisatie en medische regularisatie.
 

Wat is humanitaire regularisatie? (art. 9ter VW)

Humanitaire regularisatie is vaak een laatste redmiddel voor mensen zonder papieren om hun verblijf in ons land te regulariseren. Toch is de slaagkans van deze procedure klein.
 
Humanitaire regularisatie is een toelating om meer dan 3 maanden in ons land te verblijven om humanitaire redenen. Deze verblijfsmachtiging kunt u in buitengewone omstandigheden aanvragen in België op basis van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet (VW). Het gaat om een gunstmaatregel van de overheid.
 

Waarom raadpleegt u het best een advocaat?

In uw aanvraag moet u de buitengewone omstandigheden die u inroept toelichten. Dit zijn de redenen waarom de aanvraag niet in het buitenland ingediend kan worden. Uw aanvraag moet tevens gegrondheidsargumenten bevatten, dat zijn redenen om een machtiging te krijgen in België te verblijven. Een advocaat kan u daarbij helpen.
 
Er gelden geen wettelijke criteria of voorwaarden om dit soort aanvraag goed te keuren. Het hangt met ander woorden van de bevoegde overheid af of uw verblijfsmachtiging afgeleverd wordt. Zaken waar rekening mee gehouden kan worden zijn onder meer het feit of een asielprocedure onredelijk lang aansleept, de mate van integratie in de Belgische maatschappij, of het gaat om een gezin met schoolgaande kinderen, of er sprake is van duurzame lokale verankering … Een advocaat kan voor u nagaan wat het huidige beleid is van de regering over deze procedure en ervoor zorgen dat uw aanvraag daaraan aangepast is om uw slaagkansen te vergroten.
 

Hoe verloopt de procedure tot humanitaire regularisatie?

  • Eerst en vooral moet u als aanvrager van humanitaire regularisatie een retributie betalen aan de Dienst Vreemdelingenzaken op een specifiek rekeningnummer met een juiste referentie. Het bedrag van de retributie wordt bepaald bij Koninklijk Besluit. Op dit moment gaat het om een bedrag van 350 euro voor een meerderjarig persoon. 
  • Uw aanvraag moet u vervolgens per aangetekend schrijven indienen via de burgemeester van de gemeente waar u verblijft.  
  • Na een positieve adrescontrole door de wijkagent wordt het dossier door de gemeente overgemaakt aan de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel. 
  • Vervolgens is het wachten op een beslissing. Er geldt geen wettelijke termijn waarbinnen een beslissing genomen moet worden. 
  • Is de beslissing positief, dan wordt u een verblijfsmachtiging toegekend van beperkte of onbeperkte duur. Bij een negatieve beslissing hebt u de mogelijkheid tot annulatieberoep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Een paar tips

  1. Wees eerlijk over uw identiteitsgegevens en vergeet uw identiteitsdocument niet te toe te voegen bij uw aanvraag. Het moet gaan om een paspoort of een internationale identiteitskaart.
  2. Gebruik geen valse documenten.
  3. Actualiseer uw aanvraag. Als er tijdens de periode dat u wacht op een beslissing zaken veranderen, voeg dan bijkomende of geactualiseerde argumenten toe aan uw aanvraag.
  4. Zorg dat u effectief verblijft op het adres dat u opgeeft en zet uw naam op de brievenbus en op de deurbel.

Meer weten over vreemdelingenrecht?

Ontdek alles over:
Asiel aanvragen
Gezinshereniging
Minderjarigen zonder begeleiding
Vrijheidsberoving
Medische regularisatie
Gratis bijstand via pro Deo

Aarzel niet om een advocaat in te schakelen. Zoek hieronder een advocaat gespecialiseerd in vreemdelingenrecht.