Ga verder naar de inhoud

1. Toegang tot de site

Je wordt geacht kennis te nemen van onderstaande informatie. Deze informatie heeft betrekking op het gebruik van deze website Advocaat.be en van de informatie en afbeeldingen die daarop worden weergegeven. De toegang tot de informatie die deze website bevat, is gratis. Het raadplegen of gebruik maken van de website houdt automatisch de volledige aanvaarding in van deze voorwaarden, alsook elke juridische beperking met betrekking tot het gebruik van deze website. Indien je verdergaat met het raadplegen van de website, betekent dit dat je uitdrukkelijk de hieronder vermelde voorwaarden hebt aanvaard.

2 Privacy en gegevensbescherming

Advocaat.be respecteert de bescherming van de persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“GDPR”). Meer informatie over de verwerking van je persoonsgegevens kan je terugvinden in onze privacyverklaringen.

3. Auteursrechten

De volledige inhoud van de website Advocaat.be, zoals onder meer teksten, foto's, opmaak, lay-out, slogans, illustraties en andere elementen op Advocaat.be, is de exclusieve eigendom van de OVB en wordt beschermd door het auteursrecht. De benaming “Advocaat.be” en “OVB”, haar logo, de tekeningen, foto's, teksten, slogans, de database, enz. die verschijnen op de website behoren exclusief toe aan de OVB en worden beschermd door het intellectuele eigendomsrecht. Bijgevolg is elke kopie, aanpassing, vertaling, bewerking, gebruik of wijziging van een gedeelte of het geheel van deze website, onder welke vorm en door welk middel dan ook, strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke machtiging van de OVB. De gebruikers van de website verbinden er zich uitdrukkelijk toe de auteursrechten en de soortgelijke rechten toebehorende aan Advocaat.be en aan derden integraal te respecteren.

De OVB machtigt enkel de bezoeker om de gegevens van de website te kopiëren, af te drukken en te gebruiken louter ten informatieve titel en op voorwaarde dat geen copyright of andere eigendomsvermeldingen worden verwijderd met uitsluiting van het herpubliceren, distribueren of commercialiseren. Elk ander gebruik van de website Advocaat.be is verboden.

De OVB behoudt zich het recht voor alle maatregelen te treffen die zij doeltreffend acht teneinde de aantasting van haar auteursrechten te verhinderen of er een einde aan te stellen, zonder dat haar enige aansprakelijkheid ten laste kan worden gelegd ingevolge deze maatregelen.

4. Aansprakelijkheid voor de informatie op de website

De website Advocaat.be wordt beschikbaar gesteld door de Orde van Vlaamse Balies (“OVB”) ‘as is’ en de OVB geeft geen enkele expliciete of impliciete verklaring of garantie van welke aard dan ook met betrekking tot de informatie op deze website.

De OVB beheert deze website en past deze steeds aan teneinde aan de bezoekers ervan de meest recente informatie te verschaffen omtrent haar diensten en activiteiten. Het doel van deze website is om zo goed mogelijk de bezoekers te informeren. Indien foute informatie zou worden gepubliceerd, zal de OVB alles in het werk stellen om dit te verbeteren van zodra er kennis van wordt genomen. De OVB besteedt de grootste zorg aan de instandhouding van deze website, maar kan geen enkele aansprakelijkheid oplopen in verband met de juistheid en volledigheid van de informatie die wordt geraadpleegd op deze website. Het is je eigen verantwoordelijkheid om te controleren of, en in welke mate, de informatie die via Advocaat.be wordt meegedeeld volledig en nauwkeurig is.

Het doel van deze website is van loutere informatieve en mededelende aard en geen enkele aanwerving noch vraag naar bepaalde diensten zal ooit worden gefinaliseerd op basis van de enkele toegang tot deze website. De informatie die wordt gepubliceerd op de website is van algemene aard, heeft niet tot doel om aan een individuele behoefte te beantwoorden en bevat geen raadgevingen noch professionele aanbevelingen. Bijgevolg zal de OVB geen enkele aansprakelijkheid kunnen worden toegekend voor de informatie die wordt gepubliceerd op deze website en geschikt zou kunnen zijn voor een bepaald doel.

De inhoud van de website (daarbij inbegrepen de links) kan op elke ogenblik worden aangepast, gewijzigd of vervolledigd zonder enige verwittiging of mededeling.

De OVB wijst alle aansprakelijkheid af in geval van ongepast of frauduleus gebruik van de gegevens die op de website worden verschaft.

Het opnemen van hyperlinks naar Advocaat.be dient te worden meegedeeld aan de beheerder van deze website. De verwijzing dient dusdanig te worden gerealiseerd dat een nieuw supplementair venster wordt geopend in de browser door enkel de home page van de website voor te stellen.

De website bevat hyperlinks naar andere websites van inrichtingen die hetzij verwant zijn aan Advocaat.be, hetzij totaal onafhankelijk zijn van Advocaat.be. Advocaat.be zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enige inhoud of de verwerking van persoonsgegevens die deel zou uitmaken van deze andere websites. De inhoud van andere websites waartoe je toegang krijgt via een hyperlink op de website Advocaat.be valt onder de exclusieve bevoegdheid van de inrichtingen die deze andere website ter beschikking stellen. Het opnemen van hyperlinks naar één of meerdere andere websites, daarbij inbegrepen de links die worden opgenomen in deze websites, betekent in geen geval dat er sprake is van een associatie, partnerschip, toetreding of goedkeuring met de inrichtingen die deze websites voorstellen.

Zodra de OVB kennis zal hebben van een eventuele illegale inhoud of een inhoud die niet overeenstemt met het beoogde doel, op een website waartoe je toegang krijgt via een hyperlink op de website Advocaat.be, zal de link worden verwijderd van de website. Dit geeft geen enkele aanleiding tot aansprakelijkheid in hoofde van de OVB voor de periode gedurende dewelke de hyperlink werd vermeld op Advocaat.be.

7. Veiligheid van de website

Teneinde de veiligheid van haar website te waarborgen, zal de Orde van Vlaamse Balies alle redelijk noodzakelijke maatregelen treffen, zoals veiligheidsonderzoeken, coderingstechnieken, beveiligde omgevingen en alle maatregelen en procedures die redelijk zijn rekening houdend met de stand van de techniek. Bepaalde zones van de website kunnen voorbehouden zijn en verbonden aan toegangsmodaliteiten. In geval van een aanval op de website, informaticacriminaliteit of elke andere niet-toegelaten poging om toegang te krijgen tot een deel of het geheel van de website, zal de OVB alle wettelijke middelen gebruiken die haar ter beschikking zijn gesteld om de integriteit van haar site te beschermen en dit met medewerking van de bevoegde gerechtelijke en politieautoriteiten.

De OVB zal geen enkele aansprakelijkheid kunnen worden toegekend dat de software of enig ander materiaal toegankelijk op deze website vrij zal zijn van virussen of defecten of compatibel zal zijn met je hardware. Het is je eigen verantwoordelijkheid om antivirussoftware te gebruiken of software of ander materiaal van Advocaat.be te downloaden en ervoor te zorgen dat deze software of ander materiaal compatibel is met je eigen software.

8. Aansprakelijkheid van de bezoeker

Door toegang te hebben tot de informatie op de website Advocaat.be, verzaakt de gebruiker aan elke klacht of verhaal, welke dan ook, tegen de OVB in het kader van het gebruik van de informatie die ter beschikking wordt gesteld op deze website. De OVB kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, reparatieschade, directe of indirecte schade of gevolgschade, verlies van gegevens, inkomsten of winst, verlies van of schade aan eigendommen en vorderingen van derden.

Door toegang te hebben tot de informatie op de website Advocaat.be, aanvaardt de gebruiker tevens om alle risico's die verbonden zijn aan het gebruik van de website op zich te nemen en te verzaken aan elke klacht tegen de OVB, daarbij inbegrepen het risico op schade aan de computer, de software of de gegevens door een virus dat zou zijn doorgegeven of geactiveerd door de website of door het feit dat de gebruiker er toegang toe heeft. Bijgevolg zal de OVB op geen enkele wijze verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor enig verlies of schade van welke aard dan ook die je kan lijden als gevolg van: (i) een computervirus of andere bug die via de Advocaat.be wordt overgebracht, (ii) je gebruik of incompetentie met betrekking tot het gebruik van de website op enig moment, bijvoorbeeld wanneer een storing optreedt bij het weergeven van de website, (iii) het gebruik of het verlaten van andere websites waartoe je toegang hebt gekregen via de hyperlinks op de website, (iv) je gebrek aan naleving van wet- of regelgeving die op je van toepassing is.

9. Toepasselijk recht

Bovenstaande voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. De rechtbanken van Brussel zijn bevoegd voor elke betwisting of vordering die voortvloeit uit of verband houdt met bovenstaande voorwaarden en de website Advocaat.be, zowel wat betreft het bestaan, de geldigheid of de afdwingbaarheid ervan, voor zover een dergelijk geschil niet op minnelijke wijze kan worden geregeld.