Ga verder naar de inhoud

1. Toegang tot de site

Het raadplegen of gebruik maken van de site Advocaat.be houdt automatisch de volledige aanvaarding in van onderhavige clausule van vrijstelling van aansprakelijkheid. De toegang tot de informatie die deze site bevat, is gratis, doch het houdt de kennisname in en de aanvaarding van de hieronder vermelde voorwaarden. Indien u verdergaat met het raadplegen van de site, betekent dit dat u uitdrukkelijk de hieronder vermelde voorwaarden heeft aanvaard.

2. Privéleven

Advocaat.be respecteert de bescherming van de persoonsgegevens in overeenstemming met de Privacywet (Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens).

3. Informatie die wordt aangeboden op de site

De Orde van Vlaamse Balies (OVB) beheert deze site en past ze steeds aan teneinde aan de bezoekers ervan de meest recente informatie te verschaffen omtrent zijn diensten en activiteiten. Het doel van deze site is om zo goed mogelijk de bezoekers te informeren. Indien foute informatie zou worden gepubliceerd, zal de OVB alles in het werk stellen om dit te verbeteren van zodra er kennis van wordt genomen. De OVB kan geen enkele aansprakelijkheid oplopen in verband met de juistheid of de volledigheid van de informatie die wordt geraadpleegd op deze site.

Het doel van deze site is van loutere informatieve en mededelende aard en geen enkele aanwerving noch vraag naar bepaalde diensten zal ooit worden gefinaliseerd door de enkele toegang tot deze site. De site maakt dus geen vast bod uit. Bijgevolg zal de OVB geen enkele aansprakelijkheid kunnen worden toegekend voor de informatie die wordt gepubliceerd op deze site. De informatie die wordt gepubliceerd op de site is van algemene aard en wordt niet gecreëerd om aan een individuele behoefte te beantwoorden. De informatie is evenmin noodzakelijk volledig of up-to-date en omvat geen raadgevingen noch professionele aanbevelingen.

De inhoud van de site (daarbij inbegrepen de links) kan op elke ogenblik worden aangepast, gewijzigd of vervolledigd zonder enige verwittiging of mededeling.

De OVB wijst alle aansprakelijkheid af in geval van ongepast of frauduleus gebruik van de gegevens die op de site worden verschaft.

De creatie van links naar Advocaat.be dient te worden meegedeeld aan de beheerder van deze site. De verwijzing dient dusdanig te worden gerealiseerd dat een nieuw supplementair venster wordt geopend in de browser door enkel de home page van de site voor te stellen.

De site bevat links naar andere sites van inrichtingen die hetzij verwant zijn aan Advocaat.be, hetzij totaal onafhankelijk zijn van Advocaat.be. Advocaat.be zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enige inhoud of privacy beleid die zou deel uitmaken van een site waarnaar een link op de site van Advocaat.be zou verwijzen. Het instellen van links naar één of meerdere andere sites, daarbij inbegrepen de links die worden ingesteld in deze sites, betekent in geen geval dat er sprake is van een associatie, partnerschip, toetreding of goedkeuring met de inrichtingen die deze sites voorstellen.

Zodra de OVB kennis zal hebben van een eventuele illegale inhoud of een inhoud die niet overeenstemt met het beoogde doel, op een site waarnaar een link vermeld op Advocaat.be verwijst, zal de link worden verwijderd van de site en zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid in hoofde van de OVB aanleiding geeft voor de periode gedurende dewelke de link werd vermeld op Advocaat.be.

6. Auteursrechten

De teksten, foto's, opmaak, lay-out, slogans, illustraties en andere elementen die Advocaat.be voorkomen, worden beschermd door het auteursrecht. De benaming Advocaat.be en Orde van Vlaamse Balies (OVB), haar logo, de tekeningen, foto's, teksten, slogans, de database, enz. die verschijnen op de site worden beschermd door het recht van de intellectuele eigendom. Elke kopie, aanpassing, vertaling, bewerking, gebruik of wijziging van een gedeelte of het geheel van deze site, onder welke vorm en door welk middel het ook weze, is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke machtiging van de OVB. De gebruikers van de site verbinden er zich uitdrukkelijk toe de auteursrechten en de soortgelijke rechten toebehorende aan Advocaat.be en aan derden integraal te respecteren.

De OVB behoudt zich het recht voor alle maatregelen te treffen die zij doeltreffend acht teneinde de aantasting van haar auteursrechten te verhinderen of er een einde aan te stellen, zonder dat haar enige aansprakelijkheid ten laste kan worden gelegd ingevolge deze maatregelen.

De OVB machtigt enkel de bezoeker om de gegevens van de site te kopiëren, af te drukken en te gebruiken op de enkele voorwaarde dat zij zijn bestemd ten informatieve titel voor de bezoeker en met uitsluiting van enige reproductie, verspreiding of commercialisering.

7. Aansprakelijkheid van de bezoeker

Door toegang te hebben tot de informatie die wordt aangeboden op de site, verzaakt de gebruiker aan elke klacht of verhaal, welke het ook weze, tegen de OVB betreffende het gebruik der gegevens of de informatie die te zijner beschikking wordt gesteld op de site. De aansprakelijkheid van de OVB kan in geen geval in het gedrang komen in geval van schade, van welke aard het ook weze en of deze nu consecutief of toevallig is.

Door toegang te hebben tot de informatie die wordt aangeboden op de site, aanvaardt de gebruiker tevens om alle risico's die verbonden zijn aan het gebruik van de site op zich te nemen en te verzaken aan elke klacht tegen de Orde van Vlaamse Balies, daarbij inbegrepen het risico op schade aan de computer, de software of de gegevens door een virus dat zou zijn doorgegeven of geactiveerd door de site of door het feit dat de gebruiker er toegang toe heeft.

8. Veiligheid van de site

Teneinde de veiligheid van haar site te waarborgen, zal de Orde van Vlaamse Balies alle noodzakelijke maatregelen treffen, zoals veiligheidsonderzoeken, technieken van codering, beveiligde omgevingen en alle maatregelen en procedures die redelijk zijn volgens de stand van zaken in de materie. Bepaalde zones van de site kunnen voorbehouden zijn en verbonden aan toegangsmodaliteiten. In geval van een aanval op de site, informaticacriminaliteit of elke andere niet-toegelaten poging om toegang te krijgen tot een deel of het geheel van de site, zal de Orde van Vlaamse Balies alle wettelijke middelen gebruiken die haar ter beschikking zijn gesteld om de integriteit van haar site te beschermen en dit met medewerking van de bevoegde gerechtelijke en politieautoriteiten.

9. Toepasselijk recht

Vermits uw bezoek aan de site uw akkoord met onderhavige disclaimer veronderstelt en dus een online akkoord inhoudt, aanvaardt u dat elke betwisting of vordering betreffende onderhavige site of elk gegeven dat hierin vermeld staat, wordt beheerst door het Belgische recht. Door de site te raadplegen, erkent u de bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van Brussel, België, en aanvaardt u om geen vorderingen in te stellen dan voor deze jurisdicties.

10. In het geval van elektronische betalingen

Voorts maken wij u erop attent dat, in verband met uw order, uw persoonsgegevens, in het bijzonder met betrekking tot uw identiteit, woonplaats, burgerlijke staat, telefoonnummer, e-mailadres, bankkaart- en bankrekeningnummers, of met de transacties die u aangaat of betalingen die u uitvoert, worden verwerkt door
Ingenico Financial Solutions SA/NV (“Ingenico FS”)

  • met als doeleinde ons in staat te stellen onze overeenkomst met de Orde van Vlaamse Balies uit te voeren,
  • met als doeleinden fraudemonitoring en fraudebeheer (bepalen van de risiconiveaus die aan transacties zijn verbonden, detecteren en beheren van eventuele alarmsignalen),
  • met als doeleinde de naleving van de wettelijke verplichtingen van Ingenico FS overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme,
  • met als doeleinde het verzamelen van gegevens voor marktanalyse, statistiek, transactieanalyse en verbetering van de door Ingenico FS aangeboden dienst.

Het verzamelen van uw persoonsgegevens is een bindende vereiste voor deze doeleinden. Zonder deze persoonsgegevens kan uw transactie vertraagd worden of onmogelijk gemaakt en uw order geannuleerd.

Wij maken u erop attent dat Ingenico FS, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te Woluwelaan 102, 1200 Brussel, met ondernemingsnummer 886.476.763, de gegevensverantwoordelijke is voor een dergelijke verwerking van gegevens.

Ingenico FS zal uw persoonsgegevens niet meedelen aan derden, behalve in de volgende twee gevallen:

  • Mededeling door Ingenico FS van persoonsgegevens aan haar verbonden ondernemingen, onderaannemers of andere partijen met wie Ingenico FS een contractuele relatie heeft en die diensten/bijstand verlenen aan Ingenico FS in het kader van i) de uitvoering van de overeenkomst tussen ons en Ingenico FS, ii) voorkoming van fraude en fraudemanagement en iii) de naleving van de wettelijke verplichtingen van Ingenico FS overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en (iv) de mededeling aan derden van anonieme of verzamelde gegevens. De derden die diensten/bijstand verlenen aan Ingenico FS met betrekking tot fraudemonitoring en fraudemanagement kunnen uw persoonsgegevens invoeren in hun eigen specifieke databases, die door hen gebruikt worden om diensten te verstrekken aan een groot aantal handelaars teneinde fraude te voorkomen en te managen.
  • Indien Ingenico FS wettelijk verplicht is bepaalde informatie of documenten mee te delen aan de Nationale Bank van België, de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CTIF-CFI), gelijkaardige Belgische of buitenlandse autoriteiten, of, in het algemeen, aan enige rechterlijke, administratieve, juridische of rechtshandhavingsautoriteit. De mededeling van persoonsgegevens aan deze entiteiten zal beperkt blijven in de mate waarin dit nodig is of vereist overeenkomstig de geldende voorschriften.