Asielaanvraag

Als in uw eigen land oorlog woedt, of de mensenrechten systematisch geschonden worden, als u problemen heeft van politieke, godsdienstige of etnische aard, dan kan het zijn dat u moet vluchten. Maar wat staat u te wachten als u na een lange en moeilijke tocht aankomt in België?

De procedure

  1. Ga zo snel mogelijk naar de Dienst Vreemdelingenzaken. Daar dient u een asielaanvraag in. Tegenwoordig wordt dat een ‘aanvraag om internationale bescherming’ genoemd, omdat u bescherming van België nodig hebt tegenover uw land van herkomst.
  2. De Dienst Vreemdelingenzaken onderzoekt of uw aanvraag wel door de Belgische overheid onderzocht Info moet worden. Is dat het geval, dan wordt uw aanvraag doorgestuurd naar het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS).
  3. De Commissaris-generaal beslist of u internationale bescherming krijgt. Gaat u niet akkoord met zijn beslissing, dan kan u in beroep gaan bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Subsidiaire bescherming of erkende vluchteling

Het CGVS kan u een status toekennen van erkende vluchteling, op grond van de criteria van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, of minstens subsidiaire bescherming. In dat geval krijgt u een verblijfsvergunning voor een beperkte duur. De gemeente waar u verblijft kan die verblijfsvergunning verlengen. U kan in België werken zonder arbeidskaart (werknemer) of beroepskaart (zelfstandige). Uw kinderen krijgen automatisch dezelfde status als hun ouders, op voorwaarde dat ze samen zijn aangekomen en tegelijkertijd asiel hebben aangevraagd. Sommige gezinsleden kunnen in het land van herkomst bij de Belgische diplomatieke post gezinshereniging aanvragen. 

Wordt u erkend als vluchteling, dan bent u aan de Belgische wetten onderworpen en kan u niet meer terugkeren naar uw land van herkomst. De Commissaris-generaal kan u een geboorteakte, een huwelijksakte en nog enkele andere documenten geven als u die nodig hebt, want u kan niet meer de ambassade van uw land in Brussel contacteren. U moet ook aan de Commissaris-generaal het paspoort van uw land van herkomst afgeven en u krijgt van de Belgische overheid een paspoort als vluchteling.

De minderjarige vluchteling

Ook een minderjarige die alleen toekomt in België kan zich vluchteling verklaren. Hij wordt bijgestaan door een voogd. Die regelt alle administratieve zaken voor hem en helpt hem om opvang en een school te zoeken.

Waarom raadpleegt u het best een advocaat?

Elke asielzoeker heeft recht op de gratis bijstand van een advocaat. Maak daar gebruik van want een advocaat met ervaring in het vluchtelingenrecht kent de regels en gewoontes van de Commissaris-generaal. Hij kan uw kansen op succes het best inschatten en helpt u om alle nuttige en belangrijke gegevens te verzamelen. Vaak hebt u geen schriftelijke bewijzen van vervolging, en dan is het een kwestie van de Commissaris-generaal te overtuigen. Een advocaat kan u bijstaan om delicate vluchtmotieven op een overtuigende manier uiteen te zetten.

Belandt u uiteindelijk bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, dan komt een advocaat zeker van pas. Daar gelden immers veel technische regeltjes waarvan een gewone burger niet op de hoogte is. Om te vermijden dat uw beroep verworpen wordt om procedureredenen, is de bijstand van een advocaat geen overbodige luxe.

 

Een paar tips

  1. Wees eerlijk over uw vluchtmotieven en vertel alles aan uw advocaat. Hoe meer die weet, hoe beter hij u kan helpen. Door zijn beroepsgeheim mag hij niets doorvertellen aan anderen.
  2. Als er een probleem is, neem dan zo snel mogelijk contact op met uw advocaat. Die is vaak gebonden aan een termijn en als die eenmaal voorbij is, kan u uw rechten verliezen.
  3. Geloof niet altijd alles wat anderen zeggen. Er doen veel indianenverhalen de ronde. Uw advocaat weet of iets klopt of niet.