Ga verder naar de inhoud
Gevangenis
4/11/20

Gedetineerden kunnen (over)plaatsing aanvechten

Gedetineerden kunnen sinds kort een bezwaar indienen tegen de beslissing van de directeur-generaal tot plaatsing of overplaatsing en kunnen tegen de beslissing over dat bezwaarschrift eveneens beroep aantekenen. Die nieuwe mogelijkheden zijn facetten van het klachtrecht voor gedetineerden, dat sinds 1 oktober 2020 in werking is.

De leden van de dienst Interne Rechtspositie van de directie Detentiebeheer of de gevangenisdirecteur beslissen of een gedetineerde wordt geplaatst of verhuist naar een andere gevangenis of afdeling. Sinds 1 oktober 2020 kan een gedetineerde daartegen een bezwaar indienen. Dat doet hij bij de directeur-generaal. Tegen de beslissing over het bezwaarschrift kan hij beroep instellen bij de beroepscommissie van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen.

Bezwaarschrift

 • Er zijn geen vormvereisten voor het bezwaarschrift aan de directeur-generaal. Enkel de beslissing en de redenen van het bezwaar moeten vermeld worden.
 • Het bezwaarschrift moet ingediend worden op uiterlijk de zevende dag nadat de gedetineerde kennis heeft gekregen van de beslissing. Het bezwaarschrift schorst de beslissing niet.
 • De directeur-generaal heeft een termijn van 14 dagen vanaf de datum van ontvangst om de beslissing te nemen en de indiener schriftelijk op de hoogte te brengen van zijn met redenen omklede beslissing.
 • De gedetineerde kan zijn bezwaarschrift mondeling of schriftelijk toelichten en zich daarbij laten bijstaan door advocaat of vertrouwenspersoon (verplicht bij mondelinge toelichting).

Beroepsmogelijkheid

 • Het beroepschrift met de bestreden beslissing en de redenen van het beroep moet uiterlijk 7 dagen nadat de gedetineerde kennis heeft gekregen van de beslissing van de directeur-generaal, gericht worden aan de beroepscommissie van de Centrale Raad.
 • De gedetineerde kan zich laten bijstaan door advocaat of vertrouwenspersoon.
 • Binnen de 2 werkdagen na ontvangst van het afschrift van het beroepschrift moet de directeur-generaal de bestreden beslissing, alle stukken waarop die beslissing steunt en andere nuttige informatie/opmerkingen aan de beroepscommissie meedelen. De beroepscommissie brengt de gedetineerde daarvan onmiddellijk op de hoogte.
 • De beroepsprocedure verloopt schriftelijk, er vindt geen hoorzitting plaats.
 • Er is een recht op inzage voor de directeur-generaal en de gedetineerde in de stukken van het geding.
 • De beslissing volgt uiterlijk 14 dagen na de ontvangst van het beroepschrift door de beroepscommissie.
 • Bij een geheel of gedeeltelijk gegrond beroepschrift wordt de bestreden beslissing hervormd. De beroepscommissie kan:
  • de beslissing van de directeur-generaal geheel of gedeeltelijk vernietigen;
  • de penitentiaire administratie opdragen een nieuwe beslissing te nemen;
  • de uitspraak van de beroepscommissie in de plaats laten treden van de vernietigde beslissing.

Vraag bijstand aan uw advocaat.

Deel dit artikel