Ga verder naar de inhoud
Gevangenis tralies
30/09/20

Klachtenrecht voor gedetineerden treedt in werking op 1 oktober 2020

Vanaf 1 oktober 2020 kunnen gedetineerden een formele klacht indienen tegen individuele beslissingen die door of namens de directeur werden genomen, en tegen beslissingen tot plaatsing of overplaatsing.

De individuele beslissingen waartegen een klacht kan worden ingediend zijn zeer uiteenlopend:

  • de beslissing om een brief aan een gedetineerde niet te bezorgen
  • de beslissing tot weigering van het (ongestoord) bezoek van een vriend van de gedetineerde
  • de beslissing waarbij de gedetineerde het telefonisch contact met een familielid geweigerd wordt
  • de beslissing tot fouillering op het lichaam van een gedetineerde
  • de beslissing waarbij de gedetineerde een tuchtsanctie wordt opgelegd
  • de beslissing tot camera-observatie in de strafcel

Daarnaast kunnen gedetineerden ook beroep aantekenen tegen de beslissingen van de directeur-generaal over het individueel bijzonder veiligheidsregime. Het gaat dan over het regime dat men aangewezen acht voor gevangenen die de externe veiligheid in gevaar zouden brengen.

Procedure op maat van gedetineerden

Met dit beklagrecht wordt een procedure ingevoerd die

  • aangepast is aan de detentiesituatie
  • de gedetineerde moet toelaten zijn belangen te behartigen over beslissingen die zijn levenssituatie in de gevangenis rechtstreeks beïnvloeden
  • tegemoetkomt aan de verzuchtingen van het Europees Comité voor de preventie van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing

De klacht moet ingediend worden bij de klachtencommissie van de Commissie van Toezicht bij de betrokken gevangenis. Er wordt ook voorzien in een beroepsmogelijkheid voor de beroepscommissie.

Bijstand van een advocaat

De gedetineerde zal zich in heel deze procedure kunnen laten bijstaan door een advocaat. Er kan ook via de gevangenis worden gevraagd om een pro-Deoadvocaat toegewezen te krijgen.

Deel dit artikel