Ga verder naar de inhoud
26/10/20

OVB doet voorstellen voor nieuwe coronawet

Het coronavirus flakkert sinds kort terug hevig op. Om een ontwrichting van Justitie te voorkomen, vroeg de FOD Justitie aan de OVB en OBFG welke maatregelen er best worden opgenomen in een nieuwe coronawet. Dit zijn onze voorstellen.

In een brief aan de FOD Justitie doen we onze voorstellen uit de doeken. Hieronder leest u de belangrijkste krachtlijnen.

Algemene principes

De OVB pleit voor:

 • eenvormigheid in de maatregelen die door de hoven en rechtbanken worden getroffen;
 • de digitale werking van Justitie om nodeloze verplaatsingen en uitstel te vermijden;
 • de aanwezigheden in de rechtbanken beperken en zo overvolle zittingszalen vermijden;
 • rechtzoekenden zonder bijstand van een advocaat, moeten persoonlijk aanwezig kunnen zijn op een zitting.

Specifieke maatregelen

Daarnaast vraagt de OVB ook deze meer specifieke maatregelen:

Straf- en jeugdrecht

 • Elektronische toegang tot het strafdossier moet verlopen via de eigen computer en niet via de computers op de griffie;
 • In alle zaken moet de verdachte desgewenst aanwezig kunnen zijn op zijn proces, ook voor de onderzoeksgerechten, behalve uitzonderingen die advocaten kunnen bespreken, in voorkomend geval met het rechtscollege;
 • Het gebruik van videoconferentie in strafzaken moet zeer uitzonderlijk blijven. Het kan enkel als de betrokkene (beklaagde/verdachte) én zijn raadsman daarmee instemmen en als de verdachte effectief en vertrouwelijk met zijn advocaat kan overleggen. Dat betekent ofwel dat de advocaat fysiek bij zijn cliënt aanwezig is, ofwel dat er tussen hen een niet-afluisterbare telefonische lijn is.

Burgerlijke zaken

 • De advocaat moet altijd zijn cliënt kunnen vertegenwoordigen;
 • De elektronische regeling van de procedure via DPA moet veralgemeend worden voor eenvoudige zittingshandelingen. Verder moeten ook vonnissen elektronisch worden meegedeeld via de daartoe geëigende kanalen;
 • De organisatie van de zitting via videoconferentie moet de regel worden, mits geen van de partijen of hun advocaten zich daartegen verzetten. De schriftelijke procedure moet de uitzondering blijven en zou enkel nog mogen worden toegepast nadat de partijen zich hiermee akkoord hebben verklaard;
 • Onder geen beding mogen de termijnen voor de burgerlijke rechtspleging worden verlengd.

Publiekrechtelijke procedures

 • Herneming van KB nr. 12 voor de Raad van State, aangevuld met afzonderlijke en uniforme regelingen voor de andere federale administratieve rechtscolleges en federale administratieve overheden;
 • Herneming van KB nr. 19 voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, weliswaar met inachtneming van de kritiek die de OVB reeds eerde formuleerde. Wanneer de Raad in volle rechtsmacht oordeelt, moet dat gebeuren in aanwezigheid van de rechtzoekende. Omdat in vreemdelingenzaken nog steeds niet digitaal kan worden gewerkt, pleit de OVB op dit punt wel voor een schorsing van de termijnen.

Deel dit artikel