Ga verder naar de inhoud
Werk
9/12/20

OVB positief over wetsvoorstel dat rechtsonzekerheid GROG wil wegwerken

Het wetsvoorstel van 21 oktober 2020 houdende diverse wijzigingen inzake insolventie van ondernemingen werd vandaag besproken in de Kamercommissie Economie, Consumentenbescherming en Digitale Agenda.

De Belgische wetgeving schrijft voor dat de overnemer kan kiezen welke werknemers hij overneemt bij een gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag. Dat keuzerecht is het resultaat van een moeizaam verworven compromis tussen de sociale partners en vult een economische behoefte in.

De OVB vindt het een goede zaak dat het wetsvoorstel het keuzerecht in stand houdt maar daarbij wel de rechten versterkt van de werknemers die niet worden overgenomen.

Het Belgische keuzerecht

De Belgische wetgeving bevat het recht voor de verkrijger om te kiezen welke werknemers mee worden overgenomen bij een gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag (GROG). Dat keuzerecht is het resultaat van een moeizaam verworven compromis tussen de sociale partners en vult een economische behoefte in.

Het arrest Plessers

Aan het Hof van Justitie werd gevraagd of het Belgische keuzerecht in overeenstemming is met Richtlijn 2001/23/EG.

Het Hof van Justitie oordeelde in het arrest Plessers van 16 mei 2019 dat de GROG niet voldoet aan de drie cumulatieve voorwaarden van artikel 5.1 van Richtlijn 2001/23/EG en dat de waarborgen voorzien in artikel 61, §3 WCO (nu artikel XX. 86, §3 WER) niet volstaan om conformiteit met artikel 4.1 van Richtlijn 2001/23/EG te verzekeren.

Bij die redenering van het Hof van Justitie plaatsen we heel wat kanttekeningen. Het arrest Plessers geeft aanleiding tot veel rechtsonzekerheid en divergenties in de Belgische rechtspraak. Bovendien riskeert de Belgische Staat aansprakelijkheid voor tekortkomingen in de wetgeving.

Wetsvoorstel van 21 oktober 2020

Het wetsvoorstel van 21 oktober 2020 wil die rechtsonzekerheid wegwerken.

Het wetsvoorstel bepaalt vooreerst expliciet dat de GROG wel degelijk een vereffeningsprocedure is, om zo de GROG te doen beantwoorden aan de eisen die artikel 5.1 van Richtlijn 2001/23/EG volgens het Hof van Justitie stelt.

Tezelfdertijd worden de rechten van de niet overgenomen werknemers versterkt door een uitgebreidere motiveringsplicht in artikel XX.86 § 3 WER en de controle daarop door de rechtbank.

We vinden het een goede zaak dat het wetsvoorstel het keuzerecht van de overnemer in stand houdt maar daarbij wel de rechten versterkt van de werknemers die niet worden overgenomen. De OVB staat positief ten aanzien van het onderdeel van het wetsvoorstel dat de gevolgen van het arrest Plessers van het Hof van Justitie regelt.

Het onderdeel van het wetsvoorstel dat ertoe strekt de aangekondigde golf van faillissementen in te dijken, viel buiten het bestek van de adviesaanvraag. We benadrukken dat wij ons niet kunnen verenigen met die wijzigingen.

Deel dit artikel