Ga verder naar de inhoud

Wat is een advocaat?

Een advocaat staat je bij met raad en daad. Doorheen de verschillende fases van jouw leven kan je in aanraking komen met justitie. Een advocaat begeleidt je dan doorheen het juridische kluwen. Ook als je ondernemer bent, is advies en bijstand van een advocaat geen overbodige luxe.

Beroepsregels van de advocaat

Een advocaat moet een aantal beroepsregels respecteren die hem de geschikte adviseur, bemiddelaar, onderhandelaar en verdediger maken.

 1. Deontologie: Een advocaat is onderworpen aan strenge deontologische regels. Die zijn verzameld in de Codex Deontologie voor Advocaten. Aan elke balie ziet een stafhouder erop toe dat advocaten de waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid van hun beroep respecteren.
 2. Beroepsgeheim: Het beroepsgeheim is een van de basiswaarden van het beroep van advocaat. De informatie die een cliënt aan een advocaat toevertrouwt, mag hij niet openbaar maken, tenzij dat net noodzakelijk is om de belangen van die cliënt te verdedigen.
 3. Onafhankelijkheid en partijdigheid: Een advocaat werkt onafhankelijk van de overheid, de rechter of de cliënt. Hij mag geen partijen met tegengestelde belangen verdedigen in dezelfde zaak. Hij heeft geen enkel persoonlijk belang en is loyaal tegenover zijn cliënt.
 4. Derdenrekening: Elke advocaat moet een aparte rekening gebruiken om financiële verrichtingen te doen voor cliënten of derden. Hij mag daarvoor niet zijn persoonlijke rekening gebruiken.
 5. Permanente vorming: Elke advocaat moet zich bijscholen. Hij mag daarvoor cursussen volgen, doceren of publiceren. Advocaat.be ziet toe op de kwaliteit van die opleidingen en elke balie controleert of de advocaten hun verplichting naleven.

Advocaat en GDPR

De General Data Protection Regulation (Algemene Verordening Gegevensbescherming) of kortweg GDPR (AVG) heeft als doel de persoonsgegevens van natuurlijke personen binnen de EU beter te beschermen. Advocaten vallen enerzijds zelf onder die regels, maar nemen het anderzijds ook op voor jouw belangen als rechtzoekende of onderneming bij problemen rond privacy.

Wat is GDPR?

Binnen de volledige EU geldt één verordening over de bescherming van persoonsgegevens. Die Europese verordening is van toepassing op iedereen die gegevens of data van individuele personen gebruikt of verzamelt. Persoonsgegevens zijn gegevens zoals naam, adres, e-mail, maar ook IP-adressen, tags en cookies vallen onder die definitie.

Jouw rechten als natuurlijke persoon

Je had al recht op informatie en toegang tot gegevens, net als recht op bezwaar en verbetering. Voortaan heb je ook het recht om vergeten te worden en te vragen alle gegevens uit een database te verwijderen. Ook nieuw is het recht gegevens over te dragen en het recht je te verzetten tegen 'profiling'. Dat betekent dat op basis van jouw gegevens en met de hulp van automatisering een bepaald profiel toegekend wordt waarop dan een aanbod wordt afgestemd.

Jouw plichten als onderneming

Voor bedrijven betekent GDPR dat ze de nodige maatregelen moeten nemen om de data van hun klanten correct te verwerken en hun rechten te vrijwaren. Ook een advocaat moet daarvoor zorgen tegenover zijn cliënten. Hij moet dus jouw persoonsgegevens met de nodige zorg en transparantie behandelen en duidelijk communiceren waarvoor hij ze gebruikt.

Wat kan een advocaat voor jou doen?

Een advocaat adviseert, bemiddelt, onderhandelt of verdedigt jouw belangen als persoon of onderneming, ook als er zich een probleem voordoet dat gelinkt is aan de bescherming van persoonsgegevens. Hij is daarbij gebonden door het beroepsgeheim. Wat u als cliënt jouw advocaat toevertrouwt, blijft vertrouwelijk.

Een advocaat kan bijvoorbeeld een onderneming adviseren over preventieve maatregelen in het kader van de nieuwe verordening. Maar als het toch misgaat, zal hij ook jouw belangen verdedigen. Zowel als je een rechtzoekende bent wiens rechten geschonden werden als wanneer je als onderneming op het matje geroepen wordt wegens een inbreuk op deze regels.

Charter van de advocaat

Op 25 november 1993 ondertekenden alle toenmalige stafhouders van de Ordes van Advocaten een charter van de advocaat: de essentiële kenmerken van de advocatuur in 10 punten:

 1. Iedereen heeft recht op de bijstand van een advocaat.
 2. Advocaten oefenen een vrij beroep uit: hun onafhankelijkheid en integriteit waarborgen een doeltreffende tussenkomst.
 3. Advocaten geven raad, onderhandelen en verdedigen met de toewijding die de eer van hun beroep vereist.
 4. Advocaten waken over de eerbiediging van rechten en vrijheden.
 5. Advocaten zijn de vertrouwenspersonen van hun cliënten en zijn gehouden tot het beroepsgeheim.
 6. De verdediging van de belangen van de cliënt die zij met eerbied voor de wet en de deontologie behartigen is de eerste bekommernis van advocaten.
 7. Advocaten houden hun cliënt nauwgezet op de hoogte van de evolutie van de hun vertrouwde opdracht.
 8. Advocaten zorgen ervoor steeds hun kennis te vervolmaken om de complexiteit en de evolutie van het recht te beheersen.
 9. Advocaten volgen de maatschappelijke ontwikkelingen. Zij moeten op de hoogte zijn van de internationalisering van het recht en richten hun praktijk hiernaar.
 10. De correcte uitvoering van het beroep van advocaat wordt gewaarborgd door de lokale en communautaire Ordes en de regels die zij uitvaardigen.