Ga verder naar de inhoud

OrdeExpress

Wil u uitschrijven op onze nieuwsbrief OrdeExpress?

De Orde van Vlaamse Balies (“OVB”) heeft de taak op basis van artikel 495 Gerechtelijk Wetboek om te waken over de eer, de rechten en de gemeenschappelijke beroepsbelangen van haar leden en is bevoegd voor de juridische bijstand, de stage, de beroepsopleiding van de advocaten-stagiairs en de vorming van alle advocaten behorende tot de balies die er deel van uitmaken. Zo neemt de OVB initiatieven en maatregelen die nuttig zijn voor de opleiding, de tuchtrechtelijke regels en de loyauteit in het beroep en voor de behartiging van de belangen van de advocaat en van de rechtzoekende.

Aan de hand van de nieuwsberichten wordt u in kennis gesteld van onder meer de geldende reglementen, deontologische regels en adviezen, wetgevingsdossiers en rechtspraak, opleidingen, de werking van de tweedelijnsbijstand en Salduz, algemene vergaderingen en andere berichten in de meest ruime zin, in het belang van de beroepsgroep. De verwerking van uw persoonsgegevens voor de mededeling van de nieuwsberichten is derhalve gebaseerd op een taak van algemeen belang die wordt uitgeoefend door de Orde van Vlaamse Balies.

Daarnaast betreffen deze nieuwsberichten ook maatschappelijke updates die relevant zijn voor de advocatuur, zoals onder meer in het persbericht Voorzitter op Vrijdag, of evenementen (buiten het kader van de permanente vorming). De verwerking van uw persoonsgegevens voor het verzenden van dergelijke communicaties is gebaseerd op de gerechtvaardigd belangen van de OVB en de ruimere beroepsgroep om relevante informatie voor de uitoefening van het beroep te verspreiden.

Indien u vragen heeft in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens kan u steeds de privacyverklaring voor advocaten consulteren en/of contact met ons op te nemen via info@advocaat.be. U kan ook contact opnemen met onze DPO via dpo@ordevanvlaamsebalies.be.

U heeft verder te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de mededeling van de nieuwsberichten. U kan een dergelijk verzoek steeds richten ten aanzien van de voormelde e-mailadressen met vermelding van de redenen die op uw specifieke situatie betrekking hebben. De OVB zal de verwerking van uw persoonsgegevens staken tenzij zij van oordeel is dat er dwingende gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden die u aanvoert.