Online contracten

Het aantal webwinkels groeit exponentieel en daar horen online contracten bij. Met goed opgestelde bijzondere en algemene voorwaarden verloopt de online verkoop of dienstverlening extra efficiënt. Een advocaat kan daar van bij het begin bij helpen en u zo veel ellende achteraf besparen.

Een contract als maatwerk

Een contract is altijd maatwerk. Het volstaat dus niet om zomaar een standaardcontract van het internet te plukken en met beperkte wijzigingen toe te passen op uw zaak. Een goed contract moet zeker deze zaken bevatten:

  1. Het verzakingsrecht voor de consument: dat is door de wet strikt geregeld.
  2. Clausules over de levering(stermijnen), de risico-overdracht, de prijzen (inclusief verzendkosten), de betaling en de gevolgen bij niet-betaling, de aansprakelijkheid en klachtenregeling, overmacht, het toepasselijk recht, geschillenregeling en de privacyverklaring.
Vergeet niet dat u na elke transactie aan de consument moet bevestigen dat de overeenkomst gesloten is. Dat moet volgens de wet gebeuren op een duurzame gegevensdrager, binnen een redelijke periode na de sluiting van de overeenkomst en uiterlijk bij de levering van de goederen of voordat de uitvoering van de dienst begint.

Waarom raadpleegt u het best een advocaat?

Het is aangewezen dat een advocaat nakijkt of uw website alle informatie bevat die wettelijk verplicht is en geen verboden clausules bevat. Dat is niet alleen belangrijk in het begin, een advocaat kan de voorwaarden van tijd tot tijd aan een check-up onderwerpen. Zo evolueren ze mee met uw zaak en zijn ze aangepast aan nieuwe wetgeving en rechtspraak.

Een interactieve relatie met uw advocaat – er bestaan daarvoor allerlei formules – zorgt ervoor dat u en uw contracten up-to-date blijven. Een advocaat gaat bijvoorbeeld ook na of de Belgische wetgeving verenigbaar is met de Europese reglementering waarvan zij afgeleid is en die zich verzet tegen nationale wetgeving die ondernemingen verplicht om hun marketingpraktijk in de verschillende lidstaten anders te organiseren om aan de lokale wetgeving te voldoen. Zo heeft het Belgisch Hof van Cassatie geoordeeld dat de vroegere marktpraktijkwetgeving niet overeenstemde met de het Europese recht. Hierdoor werd België verplicht om haar regels voor bv. de sperperiodes, aan te passen.

Inspectie en concurrentie kijken mee

Weet dat uw website met daarop alle informatie en contractuele voorwaarden niet alleen bekeken wordt door uw klanten, maar ook door uw concurrenten en de Economische Inspectie. Die laatste controleert bijvoorbeeld of u de wettelijke voorschriften voor verkoop en dienstverlening op afstand naleeft. Haar ambtenaren stellen inbreuken vast en treden preventief of repressief op. Zij vormen de eerste schakel van een procedure die haar beslag kan kennen voor de strafrechter.

Als u zelf de regels correct toepast, hebt u er ook baat bij om te reageren tegen concurrenten die – al dan niet bewust – inbreuken plegen op de e-commercewetgeving. Door die inbreuken aan te klagen bij de Economische Inspectie kunt u ze een halt toe roepen. Zo helpt u mee om een ‘level playing field’ voor e-commercebedrijven in stand te houden.

B2B >< B2C

Een online contract met een andere onderneming is lang niet hetzelfde als met een consument. B2B-contracten kennen een grote contractuele vrijheid. B2C-contracten zijn daarentegen aan een strikte wettelijke regeling onderworpen. Onwettelijke clausules in online B2C-contracten kennen belangrijke sancties (nietigheid!). Laat daarom zeker uw clausules screenen: zijn ze verenigbaar met de wetgeving en rechtspraak inzake consumentenbescherming? Boek VI van het Wetboek Economische Recht bevat bijvoorbeeld een lijst van 33 ongeoorloofde – en dus te vermijden – bedingen in contracten met consumenten.

Online geschillenbeslechting

Geschillen in verband met e-commerce vragen een aangepast beslechtingsmechanisme. Helaas zijn de klassieke procedures minder geschikt. Ze duren vaak te lang, kosten veel en hebben allerlei (taal)vereisten. Sinds 2016 bestaat er een online platform om zulke geschillen buiten de rechtbank op te lossen. Het zogenaamde ODR-platform is een initiatief van de Europese Commissie en wil geschillen snel, goedkoop en eenvoudig oplossen. Ondernemers die een webshop uitbaten, zijn verplicht om een link naar dat platform op te nemen (bijvoorbeeld in de algemene voorwaarden). Zelfs indien ze zelf niet willen deelnemen aan dat systeem.

Een paar tips

  1. Wees voorzichtig met informatie of modelcontracten die u op het internet vindt. Die informatie is niet altijd actueel, volledig of gebruiksklaar. Laat ze dus vooraf nakijken door een advocaat. Toegegeven, dat kost wat, maar op langere termijn plukt u er zeker de vruchten van.
  2. Bekijk een online contract niet als een noodzakelijk kwaad, maar eerder als een ‘samenwerkingsverband’ met uw klanten. Daarin legt u de spelregels vast die een duurzame relatie garanderen. Ze maken mee deel uit van uw reputatie als ondernemer en dragen bij tot een grotere klanttevredenheid.
  3. Laat uw online contracten regelmatig onderwerpen aan een check-up. Zo kunnen ze worden aangepast aan ervaringen, nieuwe of toekomstige wetgeving en rechtspraak. Contracten evolueren mee met uw onderneming.

Veelgestelde vragen