Ga verder naar de inhoud
07/07/7

Overzicht van de tuchtprocedures tegen advocaten in Vlaanderen

Het College van Toezicht van de Vlaamse advocatuur heeft zijn derde verslag gepubliceerd. Dat geeft een overzicht van de tuchtprocedures tegen advocaten in Vlaanderen (inclusief Brussel-Nederlands) in het gerechtelijk jaar dat loopt van 1 september 2021 tot 31 augustus 2022.

258 nieuwe tuchtprocedures opgestart in periode 2021-22

In de periode 2021-22 zijn er in totaal 258 nieuwe tuchtprocedures opgestart bij de stafhouders, die toezien op de tuchtdossiers van de advocaten. In bijna 60% van de gevallen gaat het om tuchtprocedures naar aanleiding van een klacht, meestal vanwege een (gewezen) cliënt, maar het kan ook om een andere klager gaan, zoals een andere advocaat. In ongeveer 30% van de gevallen opende de stafhouder op eigen initiatief een tuchtprocedure en in bijna 8% van de dossiers ging het om een combinatie van beide. In de overige gevallen vond de tuchtprocedure haar oorsprong in een aangifte door het parket. De klachten zijn uiteenlopend van aard, maar nalatigheid in dossiers is bijvoorbeeld een terugkerende aantijging.

In bijna helft van zaken krijgt klacht geen gevolg

Van die 258 zaken is nagenoeg de helft uitgemond in een sepot. De stafhouder beoordeelt de klacht dan als onontvankelijk, ongegrond of van onvoldoende gewicht om een tuchtprocedure te verantwoorden. Klagers die ontevreden zijn met een sepot kunnen daartegen in beroep gaan bij de voorzitter van de tuchtraad. In de overige zaken is het onderzoek nog lopend of is de betrokken advocaat verwezen naar de tuchtraad.

"Advocaten staan niet boven de wet. Mensen die klachten hebben over hun advocaat kunnen zich wenden tot de stafhouder, die in het belang van de burger een bemiddelende rol vervult, maar ook steeds een tuchtprocedure kan opstarten wanneer hij disciplinaire overtredingen vaststelt", zegt Peter Callens, voorzitter Advocaat.be.

Als alternatief kunnen zij een beroep doen op Ligeca, dat is de ombudsdienst van de Vlaamse Balies, of hun advocaat dagvaarden voor de rechtbank en zelfs een strafklacht neerleggen.

In totaal 46 uitspraken van de tuchtraden

De drie tuchtraden (Antwerpen, Brussel en Gent) hebben in de periode 2021-22 in totaal 46 uitspraken gedaan. In 7 gevallen is de vervolgde advocaat vrijgesproken. In 7 dossiers is de gunst van de opschorting toegestaan. Dat betekent dat als de advocaat opnieuw in de fout gaat, hij of zij alsnog een tuchtveroordeling kan oplopen. In 9 dossiers heeft de tuchtraad een waarschuwing of berisping uitgesproken, bijvoorbeeld voor het niet naleven van regels inzake permanente opleiding. In 15 gevallen is er een schorsing opgelegd. Dat gebeurde onder meer voor het behartigen van tegenstrijdige belangen of het te laat overmaken van een dossier aan een opvolgende advocaat. Schorsingen varieerden in de besproken periode van 15 dagen tot 1 jaar, soms met uitstel. Tijdens een schorsing mag een advocaat zijn beroep niet uitoefenen.

Dit jaar waren er 4 schrappingen, vorig jaar waren het er 8. Dat varieert van jaar tot jaar. Het toont aan dat de tuchtraden zich zeer streng kunnen tonen. Die trend blijkt ook uit de uitgesproken schorsingen. Tijdens een schorsing valt de advocaat zonder inkomen en lijdt hij aanzienlijk reputatieverlies. Dat is een zware straf.
Peter Callens, voorzitter Advocaat.be

Schrappingen en schorsingen

In 4 dossiers heeft de tuchtraad de schrapping van de vervolgde advocaat opgelegd. Bij schrapping verliest de betrokkene de titel van advocaat. Zo heeft de tuchtraad advocaten geschrapt die nalatigheden pleegden bij de behandeling van een zaak en de belangen van hun cliënten ernstig verwaarloosden. Ook is de schrapping uitgesproken van een advocaat die betrokken raakte bij een criminele organisatie en een advocaat die financiële onregelmatigheden gepleegd had met derdengelden.

Achtergrondinformatie

Er zijn circa 11.000 Vlaamse advocaten. Zij zijn allen aangesloten bij tenminste één van de acht Vlaamse balies. Die balies zijn op hun beurt gegroepeerd onder de koepel van de Orde van de Vlaamse Balies (OVB), ook bekend als Advocaat.be.

Over het College van Toezicht

Het College van Toezicht is een onafhankelijk toezichtsorgaan opgericht door de OVB. Het startte zijn werkzaamheden in 2020 en heeft onder meer als opdracht bij te dragen tot de harmonisering, de bewaking en de bevordering van de tuchtuitoefening in de advocatuur.

Het College ontvangt zelf geen klachten en komt niet tussen in individuele tuchtzaken, maar houdt toezicht over het algemene tuchtbeleid en de tuchtrechtspraak als geheel. Het bestaat uit vijf leden en wordt voorgezeten door de voorzitter van de OVB. Verder zijn er twee leden-advocaten en twee externe leden. Het College publiceert jaarlijks een verslag, dat ook aanbevelingen bevat aan de stafhouders, de voorzitters van de tuchtraden en de tuchtraden zelf.

Laatste persberichten

Overleg
4/08/23

Advocaat.be reageert bezorgd over voorgestelde wetsontwerp rond bewindvoering

Advocaat.be uit haar bezorgdheid over het voorgestelde wetsontwerp rond bewindvoering, zoals voorgesteld door minister van Justitie Vincent Van Quickenborne. Dit wetsontwerp wil een kleine groep van nalatige, buitensporige en frauduleuze bewindvoerders aanpakken. En hoewel advocaat.be de intentie achter het wetsontwerp begrijpt om misbruiken en wantoestanden aan te pakken, zijn er enkele bezwaren.

Meer lezen
Stop
3/07/23

Advocaat.be steunt de boodschap van de familie Van Espen

Advocaat.be looft het genuanceerde en positieve karakter van de brief van de familie Van Espen eind april aan de Kamercommissie Justitie. Advocaat.be zal op 4 juli in de hoorzitting van de Kamercommissie uiteenzetten dat we de boodschap van de familie Van Espen onder meer ondersteunen via onze inspanningen bij de oprichting en uitrol van de zorgcentra na seksueel geweld.

Meer lezen
Bijstand
10/05/23

Het systeem van advocaten pro Deo is een onmisbare schakel in de effectieve toegang van mensen tot het recht en de rechter.

Voor Advocaat.be staat de toegang tot het recht en de rechter centraal, voor elke rechtzoekende. De overheid moet dat recht waarborgen: artikel 23 van de Grondwet bepaalt dat iedereen recht heeft op juridische bijstand. Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en Europese Unierecht bevestigen dat.

Meer lezen