Ga verder naar de inhoud
02/09/2

Rechtsbijstandsverzekering: premie voor advocatenerelonen deels fiscaal aftrekbaar vanaf 1 september

Vanaf 1 september 2019 kunnen consumenten een vernieuwde en ruimere rechtsbijstandsverzekering afsluiten die meer dagelijkse juridische problemen dekt. Er wordt gepoogd de verzekering aantrekkelijk te maken door een belastingvermindering voor een deel van de premie (ongeveer € 125) fiscaal aftrekbaar te maken. De Orde van Vlaamse Balies, die alle Vlaamse advocaten groepeert, hoopt dat dat een stimulans is om burgers toe te laten hun recht te laten gelden. “Vaak voelen mensen zich geremd om een procedure aan te spannen, omdat de gerechtskosten de laatste jaren enorm gestegen zijn. Ook de btw op het advocatenereloon speelt daarbij een rol. Vanaf nu kan de consument zich voor (een deel van) het ereloon laten verzekeren via de vernieuwde rechtsbijstandsverzekering”, zegt Hugo Lamon, woordvoerder van de Orde van Vlaamse Balies.

De rechtsbijstandsverzekering is bij de meeste mensen bekend van de autoverzekering. Als u bij een auto-ongeval betrokken raakt en de zaak komt voor de rechtbank, dan heeft u via die verzekering recht op bijstand van een advocaat.

Die bijstand is voortaan ook mogelijk bij een vernieuwde en uitgebreide rechtsbijstandsverzekering die meer dagelijkse juridische problemen dekt. Voortaan kan die ook dienen voor o.a. bouwgeschillen, een eerste echtscheiding, procedures voor de Raad van State, Grondwettelijk Hof, Slachtofferfonds, geschillen met de belastingdiensten, arbeidscontract, erf- schenkings- en testamentgeschillen en problemen die te maken hebben met consumentenrecht. Het is afwachten of het publiek zal inschrijven op dit nieuwe verzekeringsproduct.

De wet laat de verzekeraars toe in de polis wachttijden voor tussenkomst in de erelonen van de advocaat in te schrijven. Voor bouwgeschillen bedraagt de wachttijd maximum 5 jaar. Voor echtscheidingen maximum 3 jaar. Voor geschillen van fiscaal, administratief, arbeidsrecht, personen- en familierecht ander dan echtscheidingen maximum 1 jaar.

De Orde van Vlaamse Balies raadt iedereen aan om vooraf de polis aandachtig te lezen, zodat duidelijk is wat die wel of niet dekt. “De Orde van Vlaamse Balies onderstreept dat niet is geraakt aan het principe dat de cliënt een vrije keuze van advocaat heeft. De rechtsbijstandsverzekeraar kan geen advocaat opdringen”, aldus Hugo Lamon.

Een advocaat zal telkens zijn cliënt vooraf informeren of hij zal werken volgens de tarievenlijst die hiervoor geldt. Dat moet hij gelijktijdig melden aan de rechtsbijstandsverzekeraar. Het KB voorziet in forfaitaire bedragen per prestatie, kosten inbegrepen, maar exclusief btw. Alles wat boven de vastgelegde bedragen ligt, moet de cliënt zelf betalen.

Daarnaast beperken de verzekeraars de tussenkomsten die zij betalen in de erelonen en kosten van de advocaat tot een maximum. Bij geschillen in burgerlijke zaken is dat tot € 13 000, in strafzaken € 13 500. Bij specifieke gevallen zoals een echtscheiding wordt de tussenkomst beperkt tot € 3375 per verzekerde. Bij contractuele geschillen over de goede uitvoering van het bouwen, verbouwen, verbeteren, renoveren restaureren en afbraak van een onroerend goed ligt het maximum op € 6750.

De Orde van de Vlaamse Balies stelt vast dat de verzekeraars in het verleden geregeld een beroep deden op hun recht op het minnelijk beheer van een schadegeval. Ze benadrukt de meerwaarde van de advocaat die een actieve, efficiënte en professionele begeleiding biedt in een vertrouwelijk kader, beschermd door het beroepsgeheim en de deontologie. Ook wijst de Orde van Vlaamse Balies op de objectiviteitsclausule die in een rechtsbijstandsverzekering is ingebouwd en de burger steeds toelaat gemotiveerd juridisch advies van een advocaat naar eigen keuze te vragen.

Laatste persberichten

Bijstand
10/05/23

Het systeem van advocaten pro Deo is een onmisbare schakel in de effectieve toegang van mensen tot het recht en de rechter.

Voor Advocaat.be staat de toegang tot het recht en de rechter centraal, voor elke rechtzoekende. De overheid moet dat recht waarborgen: artikel 23 van de Grondwet bepaalt dat iedereen recht heeft op juridische bijstand. Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en Europese Unierecht bevestigen dat.

Meer lezen
11/04/23

Grondwettelijk Hof vernietigt attentieplicht.

Wie bezwaren heeft tegen het uitreiken van een omgevingsvergunning moet daarvoor argumenten aanhalen. In een decreet werd bepaald dat alle bezwaren tijdens de gunningsprocedure bij de administratie moesten worden geopperd en niet later. Wie later bezwaren uitte, kon nergens meer terecht met zijn bemerkingen als de administratie de procedure afrondt. Wij vonden het niet terecht dat mensen hun argumenten dan ook niet meer konden laten beoordelen door een rechter. Het Grondwettelijk Hof volgde onze redenering daarin en vernietigde de bewuste decreetswijziging.

Meer lezen
Rechtbank Brussel
27/03/23

Mag de advocaat zijn cliënt nog naar behoren verdedigen?

We vinden het zorgwekkend dat het Hof van Cassatie de weg inslaat van een zeer drastische beperking op de pleittijd van de advocaat. Concreet oordeelde het Hof dat de Kamer van Inbeschuldigingstelling de advocaat van de gedetineerde al na 10 minuten mocht sommeren om zijn pleidooi af te ronden.

Meer lezen