Ga verder naar de inhoud

Wat is een balie?

Elke advocaat is verplicht lid van een Orde van Advocaten. De acht Nederlandstalige Ordes vormen samen de Orde van Vlaamse Balies.


8 Nederlandstalige balies

Momenteel zijn er acht Nederlandstalige balies in België:

  • gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen: balie West-Vlaanderen
  • gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen: balies Dendermonde, Gent en Oudenaarde
  • gerechtelijk arrondissement Antwerpen: balie Antwerpen
  • gerechtelijk arrondissement Limburg: balie Limburg
  • gerechtelijk arrondissement Brussel: balie Brussel
  • gerechtelijk arrondissement Leuven: balie Leuven

De advocaten bij het Hof van Cassatie vormen een afzonderlijke Orde en maken geen deel uit van de Orde van Vlaamse Balies.

De Orde van Advocaten bestaat uit de advocaten opgenomen op het tableau van de Orde, op de lijst van advocaten-stagiairs of op de lijst van advocaten die hun beroep uitoefenen onder de beroepstitel van een andere lidstaat van de Europese Unie (EU-lijst).

Ontdek hier de 8 balies

Raad van de Orde

Elke Orde van Advocaten heeft een raad van de Orde, het bestuursorgaan van de balie. De raad van de Orde wordt voorgezeten door de stafhouder en bestaat uit een aantal leden (afhankelijk van de grootte van de balie). Die leden worden door de advocaten van de Orde verkozen voor één jaar.

De taken en bevoegdheden van de raad van de Orde zijn velerlei. De raad is ‘meester van het tableau’: de raad beslist over inschrijving op het tableau, de lijst van de stagiairs en de EU-lijst. De raad van de Orde kan reglementen opstellen, behalve voor die materies die tot onze bevoegdheid behoren. Daar kan de raad enkel aanvullend reglementeren. De raad van de Orde staat ook in voor de organisatie van de juridische tweedelijnsbijstand of pro Deo.

Voor ereloongeschillen worden bepaalde taken toebedeeld aan leden van de raad van de Orde (bemiddeling, arbitrage, advies ten behoeve van de rechtbank).

Stafhouder

De stafhouder is het hoofd van de Orde van Advocaten en de draaischijf van de Orde, zowel op administratief, reglementair, tuchtrechtelijk als representatief vlak. Hij tracht zo veel mogelijk, als het kan dagelijks, in het gerechtsgebouw aanwezig te zijn ter beschikking van de advocaten.

Het mandaat van stafhouder duurt één jaar. In de praktijk is een stafhouder twee jaar in functie en wordt hij na zijn eerste jaar traditioneel herkozen. Gelet op de vele verantwoordelijkheden die de stafhouder waarneemt, verkiezen bepaalde balies ook een vice-stafhouder.

De taken en bevoegdheden van de stafhouder zijn velerlei. Hij heeft de leiding en vertegenwoordiging van de Orde: samenstelling van de agenda van de raad van de Orde, vertegenwoordiging op niveau van de Orde van Vlaamse Balies en vertegenwoordiging van zijn Orde in binnen- en buitenland. Daarnaast heeft hij ook een adviserende bevoegdheid in verband met de rechterlijke organisatie (advies over reglementen rechtbanken).

De stafhouder heeft een arbitrerende en raadgevende functie: waar hij kan, tracht hij te verzoenen, waar nodig neemt hij beslissingen en beslecht hij geschillen tussen advocaten, desnoods op de zitting zelf. Elke advocaat is onderworpen aan het stafhouderlijk gezag.

Ook voor de tucht vervult de stafhouder belangrijke bevoegdheden. Hoewel de tuchtwet van 2006 de tuchtbevoegdheid heeft ontnomen van de raden van de Orde en toevertrouwd heeft aan een tuchtraad die werd gecreëerd in elk ressort van het hof van beroep, zijn de bevoegdheden van de stafhouder nog uitgebreid. Hij heeft een initiatiefrecht en kan een tuchtzaak overmaken aan de voorzitter van de tuchtraad. Hij kan bewarende maatregelen nemen en een paleisverbod opleggen.

De stafhouder is verantwoordelijk voor de administratieve werking van de balie. Hij wordt daarin bijgestaan door de penningmeester, de secretaris, en de medewerkers van zijn balie.