Ga verder naar de inhoud

Privacyverklaring voor websitegebruikers

(versie [03/04/2023])

Jouw privacy is belangrijk voor ons.

Alle persoonsgegevens die wij over u ontvangen in het kader van het gebruik van onze website advocaat.be worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“GDPR”), evenals deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring bezorgt u meer informatie over welke persoonsgegevens we verwerken, waarom we ze verwerken, hoe we deze verkrijgen, hoe lang we deze bijhouden en met wie we ze delen.

We verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens onder meer via cookies. De cookieverklaring bezorgt u meer informatie over de cookies die we gebruiken op onze website en hoe u uw cookie-instellingen kan aanpassen.

1. IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS

De verwerkingsverantwoordelijke voor je persoonsgegevens is de volgende juridische entiteit:

Orde van Vlaamse Balies

Staatsbladsstraat 8, 1000 Brussel

Ondernemingsnummer: 0267.393.267

De OVB slaat eveneens op haar organen, i.e. voorzitter, leden van de raad van bestuur en commissies en werkgroepen.

In geval je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, kan je steeds contact met ons opnemen:

De OVB heeft ingevolge de GDPR een Functionaris voor Gegevensbescherming of Data Protection Officer aangeduid. De functionaris voor gegevensbescherming kan via dpo@ordevanvlaamsebalies.be gecontacteerd worden.

2. DOELEINDEN

We verwerken je persoonsgegevens voor één of meer van de volgende doeleinden:

 • Contactformulier;
 • Optimalisatie van de website; en
 • Geschillenbeheer.

Hieronder kan je voor elk van deze doeleinden terugvinden welke persoonsgegevens we verwerken, waarom we ze verwerken, hoe we deze verkrijgen, hoe lang we deze bijhouden en met wie we ze delen.

Contactformulier

Met het oog op het verschaffen van de informatie gevraagd via “Contacteer Advocaat.be” op de website, verwerken wij mogelijk je persoonlijke identificatiegegevens (naam, e-mailadres) en/of enige andere gegevens die ons worden meegedeeld (bijv. via je bericht).

Deze gegevens laten ons toe om de gevraagde informatie via het contactformulier op de website te bezorgen en berichten op te volgen.

De rechtsgrond voor de verwerking van je persoonsgegevens is gebaseerd op je toestemming (art. 6, §1, (a) GDPR), die u ons heeft gegeven door gebruik te maken van het contactformulier op de website. Voor de gegevens van andere personen die vermeld worden in het contactformulier is de rechtsgrond gebaseerd op het gerechtvaardigd belang om correct uitvoering te geven aan het gevraagde verzoek (art. 6, §1, (f) GDPR).

Wij verkrijgen je persoonsgegevens hetzij rechtstreeks van u, hetzij onrechtstreeks van de persoon die het contactformulier op de website heeft ingevuld.

Voor het bezorgen van de gevraagde informatie, houden wij je persoonsgegevens bij tot 10 jaar na de opvolging van de contactopname (plus een verificatieperiode van 1 jaar).

Derde partijen met wie wij samenwerken voor de opslag en het beheer van onze gegevens hebben toegang tot deze persoonsgegevens (IT/cloud providers).

Optimalisatie van de website

Met het oog op het optimaliseren van onze website, verwerken wij mogelijk je elektronische identificatiegegevens (IP adres en cookies).

Deze gegevens laten ons toe om een goed functionerende en gebruiksvriendelijke website aan te bieden.

De rechtsgrond voor het plaatsen van technisch essentiële en functionele cookies is het gerechtvaardigd belang om een goed functionerende en gebruiksvriendelijke website aan te bieden (art. 6, §1, (f) GDPR). Analytische, advertentie en sociale media cookies (bijv. om de prestaties van de website te verbeteren via analytische cookies) worden enkel geplaatst indien u toegestemd heeft met het plaatsen van dergelijke cookies via de website (art. 6, §1, (a) GDPR) (voor meer informatie, zie de Cookieverklaring).

Wij verkrijgen je persoonsgegevens steeds rechtstreeks van je.


De bewaartermijn verschilt per cookie en je kunt op elk moment je cookievoorkeuren wijzigen (voor meer informatie, zie de Cookieverklaring).

Derde partijen met wie wij samenwerken voor de opslag en het beheer van onze gegevens hebben toegang tot deze persoonsgegevens (IT/ cloud providers). Daarnaast hebben providers van derde-partij cookies mogelijks ook toegang tot je persoonsgegevens.

Geschillenbeheer

Met het oog op het beheer van eventuele geschillen verwerken wij mogelijk je persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer) en enige andere gegevens die relevant zijn voor het beheer van een (mogelijk) geschil.

Deze gegevens laten ons toe om onze legitieme belangen te verdedigen in alle vormen van geschillenbeslechting en de administratie daarvan te verzorgen.

De rechtsgrond voor de verwerking van je persoonsgegevens is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om onze (contractuele en buitencontractuele, wettelijke en andere) rechten te vrijwaren (artikel 6, §1, (f) GDPR).

We verkrijgen deze persoonsgegevens hetzij rechtstreeks van je hetzij onrechtstreeks van derde partijen.

Voor doeleinden van geschillenbeheer houden wij je persoonsgegevens bij tot 5 jaar na het verstrijken van de laatste termijn tot hogere voorziening (langer indien noodzakelijk, bijvoorbeeld om te voldoen aan wettelijke verplichtingen) (plus een verificatieperiode van 1 jaar).

Wij delen deze persoonsgegevens alleen met derde partijen met wie wij in het kader van ons geschillenbeheer samenwerken (externe juridische adviseurs) en met andere partijen indien nodig (overheden, gerecht en politiediensten, gerechtsdeurwaarders, incassobureaus, banken en verzekeringsmaatschappijen, externe bedrijfsrevisor en accountants). Daarnaast hebben derde partijen met wie wij samenwerken voor de opslag en het beheer van onze gegevens eveneens toegang tot deze persoonsgegevens (Diplad en (andere) IT/cloud providers).

3. BEVEILIGING

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om de vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens te waarborgen en om je gegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeautoriseerde openbaarmaking of toegang.

Wij hebben de nodige contractuele afspraken gemaakt met de derde partijen met wie wij samenwerken en geven je persoonsgegevens niet door buiten de Europese Economische Ruimte zonder de garantie dat je gegevens daar ook een evenwaardig beschermingsniveau genieten.

4. RECHTEN

U kan ons altijd contacteren voor de uitoefening van de volgende rechten:

 • een verzoek om intrekking van je toestemming;
 • een verzoek om toegang tot of rectificatie van je persoonsgegevens;
 • een verzoek om wissing van je persoonsgegevens;
 • een verzoek om beperking van de verwerking van je persoonsgegevens;
 • een bezwaar tegen de verwerking van je persoonsgegevens;
 • een klacht als u van mening bent dat we niet handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. U kunt ook een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

U kan ons hiervoor steeds contacteren:

 • via e-mail: info@advocaat.be
 • via telefoon: +32 3 337 54 70
 • via post naar het bovenstaande adres, met vermelding “Privacy”

Wij respecteren alle rechten met betrekking tot je persoonsgegevens waarop u volgens de toepasselijke wetgeving recht hebt.

Voor die doeleinden waarvoor de rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens een gerechtvaardigd belang is, kan u te allen tijde je recht van bezwaar uitoefenen, met vermelding van de redenen die op je specifieke situatie betrekking hebben (voor meer informatie, zie DOELEINDEN). OVB zal de verwerking van je persoonsgegevens staken tenzij zij van oordeel is dat er dwingende gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden die u aanvoert.

Voor identificatiedoeleinden kunnen wij u om een kopie van de voorkant van je identiteitskaart vragen.

5. UPDATES

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, binnen de beperkingen van de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming. Via de website advocaat.be heeft u steeds toegang tot de meest actuele versie.