Ga verder naar de inhoud

Privacyverklaring voor websitegebruikers

Jouw privacy is belangrijk voor ons.

Alle persoonsgegevens die wij van jou ontvangen als sollicitant bij de Orde van Vlaamse Balies (“OVB”) worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“GDPR”), evenals deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring bezorgt je meer informatie over welke persoonsgegevens we verwerken, waarom we ze verwerken, hoe we deze verkrijgen, hoe lang we deze bijhouden en met wie we ze delen.

1. IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS

De verwerkingsverantwoordelijke voor je persoonsgegevens is de volgende juridische entiteit:

Orde van Vlaamse Balies

Staatsbladsstraat 8, 1000 Brussel

Ondernemingsnummer: 0267.393.267

De OVB slaat eveneens op haar organen, i.e. voorzitter, leden van de raad van bestuur en commissies en werkgroepen.

In geval je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, kan je steeds contact met ons opnemen:

De OVB heeft ingevolge de GDPR een Functionaris voor Gegevensbescherming of Data Protection Officer aangeduid. De functionaris voor gegevensbescherming kan via dpo@ordevanvlaamsebalies.be gecontacteerd worden.

2. DOELEINDEN

We verwerken je persoonsgegevens voor één of meer van de volgende doeleinden:

  • Contactformulier;
  • Advertenties;
  • Optimalisatie van de website; en
  • Geschillenbeheer.

Hieronder kan je voor elk van deze doeleinden terugvinden welke persoonsgegevens we verwerken, waarom we ze verwerken, hoe we deze verkrijgen, hoe lang we deze bijhouden en met wie we ze delen.

Contactformulier

Met het oog op het verschaffen van de informatie gevraagd via “Contacteer Advocaat.be” op de website, verwerken wij mogelijks je persoonlijke identificatiegegevens (naam, e-mailadres) en/of enige andere gegevens die ons worden meegedeeld (bijvoorbeeld via je bericht).

Deze gegevens laten ons toe om de gevraagde informatie via het contactformulier op de website te bezorgen en berichten op te volgen.

De rechtsgrond voor de verwerking van je persoonsgegevens is gebaseerd op je toestemming (art. 6, §1, (a) GDPR), die je ons heeft gegeven door gebruik te maken van het contactformulier op de website. Wat betreft de gegevens van betrokkenen die vermeld worden in het contactformulier is de rechtsgrond gebaseerd op het gerechtvaardigd belang om correct uitvoering te geven aan het gevraagde verzoek (art. 6, §1, (f) GDPR).

Wij verkrijgen je persoonsgegevens hetzij rechtstreeks van jou, hetzij onrechtstreeks van de betrokkene die het contactformulier op de website heeft ingevuld.

Voor het bezorgen van de gevraagde informatie, houden wij je persoonsgegevens bij tot 10 jaar na de opvolging van de contactopname (plus een verificatieperiode van 1 jaar).

Derde partijen met wie wij samenwerken voor de opslag en het beheer van onze gegevens hebben toegang tot deze persoonsgegevens (IT/cloud providers).

Advertenties

Als je op de website gebruik maakt van de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen voor de publicatie van een advertentie voor een vacature of stageplaats, verwerken wij mogelijk je persoonlijke identificatiegegevens (naam, (bedrijfs)adres, e-mailadres, telefoonnummer), financiële gegevens (bankrekeningnummer, btw-nummer), informatie over je lidmaatschap bij één van de balies en informatie over je beroep en betrekking (kantoor, functie, plaats van tewerkstelling, website) en/of enige andere informatie die je meegeeft in het kader van het plaatsen van deze advertentie.

De verwerking van deze persoonsgegevens laat ons toe om bijvoorbeeld advertenties aan te bieden, zoals “Bied jouw stageplaats aan” of “Adverteer je vacature”, via OrdeExpress, Advocaat.be en het Privaat Luik.

De rechtsgrond voor de verwerking van deze persoonsgegevens is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van de OVB om de verplichtingen onder de overeenkomst met het advocatenkantoor na te komen (art. 6, §1, (f) GDPR).

Wij verkrijgen deze persoonsgegevens rechtstreeks van je wanneer je de desbetreffende formulieren invult (bijv. “Adverteer je vacature” of “Bied jouw stageplaats aan”).

In het kader van deze advertenties houden wij je persoonsgegevens bij tot 10 jaar nadat de advertentie afloopt (plus een verificatieperiode van 1 jaar).

Wij delen deze persoonsgegevens uitsluitend met derde partijen met wie wij samenwerken in het kader van sponsering (banken en verzekeringsmaatschappijen, externe bedrijfsrevisor en accountant, aanbieder boekhoudplatform). Daarnaast hebben derde partijen met wie wij samenwerken voor de opslag en het beheer van onze gegevens eveneens toegang tot deze persoonsgegevens (Diplad en (andere) IT/ cloud providers).

Optimalisatie van de website

Met het oog op het optimaliseren van onze website, verwerken wij mogelijks je elektronische identificatiegegevens (IP adres en cookies)

Deze gegevens laten ons toe om een goed functionerende en gebruiksvriendelijke website aan te bieden.

De rechtsgrond voor het plaatsen van technisch essentiële en functionele cookies (bijvoorbeeld om de website correct te laten functioneren of een door je gevraagde dienst te leveren) is het gerechtvaardigd belang om een goed functionerende en gebruiksvriendelijke website aan te bieden (art. 6, §1, (f) GDPR). Analytische, advertentie en sociale media cookies (bijvoorbeeld om de prestaties van de website te verbeteren via analytische cookies) worden enkel geplaatst indien je toegestemd heeft met het plaatsen van dergelijke cookies via de website (art. 6, §1, (a) GDPR) (voor meer informatie, zie de Cookieverklaring).

Wij verkrijgen je persoonsgegevens steeds rechtstreeks van je.

De bewaartermijn verschilt per cookie en je kunt op elk moment je cookievoorkeuren wijzigen (voor meer informatie, zie de Cookieverklaring).

Derde partijen met wie wij samenwerken voor de opslag en het beheer van onze gegevens hebben toegang tot deze persoonsgegevens (IT/ cloud providers). Daarnaast hebben providers van derde-partij cookies mogelijks ook toegang tot je persoonsgegevens.

Geschillenbeheer

Met het oog op het beheer van eventuele geschillen met websitebezoekers, verwerken wij mogelijk je persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer) en enige andere gegevens die relevant zijn voor het beheer van een (mogelijk) geschil.

Deze gegevens laten ons toe om onze legitieme belangen te verdedigen in alle vormen van geschillenbeslechting en de administratie daarvan te verzorgen.

De rechtsgrond voor de verwerking van je persoonsgegevens is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om onze (contractuele en buitencontractuele, wettelijke en andere) rechten te vrijwaren (artikel 6, §1, (f) GDPR).

We verkrijgen deze persoonsgegevens hetzij rechtstreeks van je hetzij onrechtstreeks van derde partijen.

Voor doeleinden van geschillenbeheer houden wij je persoonsgegevens bij tot 5 jaar na het verstrijken van de laatste termijn tot hogere voorziening (langer indien noodzakelijk, bijvoorbeeld om te voldoen aan wettelijke verplichtingen) (plus een verificatieperiode van 1 jaar).

Wij delen deze persoonsgegevens alleen met derde partijen met wie wij in het kader van het geschillenbeheer samenwerken (externe juridische adviseurs) en met andere partijen indien nodig (overheden gerecht en politiediensten, gerechtsdeurwaarders, incassobureaus, bank- en verzekeringsinstellingen en ons accountantskantoor). Daarnaast hebben ook derde partijen met wie wij samenwerken voor de opslag en het beheer van onze gegevens toegang tot deze persoonsgegevens (IT/ cloud providers).

3. BEVEILIGING

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om de vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens te waarborgen en je gegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeautoriseerde openbaarmaking of toegang.

Wij hebben de nodige contractuele afspraken gemaakt met de derde partijen met wie wij samenwerken en geven je persoonsgegevens niet door buiten de Europese Economische Ruimte zonder de garantie dat je gegevens daar ook een evenwaardig beschermingsniveau genieten.

4. RECHTEN

Je kan ons altijd contacteren voor de uitoefening van de volgende rechten:

  • een verzoek om toegang tot of rectificatie van je persoonsgegevens;
  • een verzoek om wissing van je persoonsgegevens;
  • een verzoek om beperking van de verwerking van je persoonsgegevens;
  • - het intrekken van je toestemming;
  • een bezwaar tegen de verwerking van je persoonsgegevens;
  • een klacht als je van mening bent dat we niet handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. U kan ook een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

Je kan ons hiervoor steeds contacteren:

Wij respecteren alle rechten met betrekking tot je persoonsgegevens waarop je volgens de toepasselijke wetgeving recht hebt.

Je kan te allen tijde je recht van bezwaar uitoefenen tegen de verwerking van je persoonsgegevens in het kader van het geschillenbeheer, met vermelding van de redenen die op je specifieke situatie betrekking hebben. OVB zal de verwerking van je persoonsgegevens staken tenzij zij van oordeel is dat er dwingende gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden die je aanvoert.

Voor identificatiedoeleinden kunnen wij je om een kopie van de voorkant van je identiteitskaart vragen.

5. UPDATES

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, binnen de beperkingen van de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming. Via de website advocaat.be heeft je steeds toegang tot de meest actuele versie.