Medische regularisatie

Regularisatie is een uitzonderingsprocedure. Personen die niet in aanmerking komen voor asiel of subsidiaire bescherming kunnen deze procedure starten als ze toch een reden hebben om in België te verblijven. We onderscheiden humanitaire regularisatie en medische regularisatie.
 

Wat is medische regularisatie? (art. 9ter VW)

Wie ernstig ziek is een of een levensbedreigende aandoening heeft, kan medische regularisatie aanvragen indien in zijn land van herkomst of verblijfsland geen aangepaste behandeling mogelijk is en/of er geen gepaste medicatie voor handen is.
 
Medische regularisatie is een toelating om meer dan drie maanden in België te verblijven. Deze verblijfsaanvraag kunt u indienen op basis van art. 9ter van de Vreemdelingenwet indien u lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt voor uw leven of fysieke integriteit en er geen adequate behandeling beschikbaar of toegankelijk is in het land van herkomst of het land waar u gewoonlijk verblijft.
 

Hoe verloopt de procedure tot medische regularisatie?

  • In tegenstelling tot bij humanitaire regularisatie moet u vooraf geen retributie betalen. Bij uw aanvraag moet u wel een geneeskundig attest voegen dat moet beantwoorden aan een model opgelegd bij Koninklijk Besluit.     
  • Uw aanvraag stuurt u vervolgens per aangetekend schrijven op naar de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel. 
  • De Dienst Vreemdelingezaken oordeelt eerst over de ontvankelijkheid van uw aanvraag. Het dossier moet, naast de andere ontvankelijkheidsvoorwaarden, de ‘medische filter’ doorstaan. Uw ziekte moet met andere woorden ‘zeer ernstig’ zijn. 
  • Eens uw aanvraag ontvankelijk is, hebt u het recht om u in te schrijven bij de gemeente en ontvangt u een attest van immatriculatie (oranje kaart). Vanaf dat moment hebt u ook recht op een OCMW-uitkering. 
  • De Dienst Vreemdelingezaken oordeelt vervolgens over de gegrondheid van uw aanvraag. Dat betekent dat uw ziekte bekeken wordt evenals de behandelingsmogelijkheden in uw land van herkomst of waar u gewoonlijk verblijft.   
  • Het kan zijn dat in een en dezelfde beslissing zowel over de ontvankelijkheid als de gegrondheid geoordeeld wordt.    
  • Wordt uw aanvraag onontvankelijk of ongegrond verklaard, dan hebt u de mogelijkheid tot annulatieberoep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Waarom raadpleegt u het best een advocaat?

Om enige slaagkans te hebben bij een aanvraag tot medische regularisatie moeten een aantal zaken uitvoerig gemotiveerd worden. Denk aan identiteit, de aard en de ernst van de medische toestand, de beschikbaarheid/toegankelijkheid van een behandeling in het land van herkomst, de beschikbaarheid van medicatie, mantelzorg, etc. Een advocaat kan u helpen uw aanvraag correct, compleet en grondig gemotiveerd op te stellen.
 
Uw aandoening of ziekte kan evolueren. Het is belangrijk uw aanvraag in dat geval te actualiseren zodat ze zo goed mogelijk aansluit bij de realiteit. Ook daar kan een advocaat u bij helpen.

Gebruik de zoekmodule hiernaast en vind een advocaat gespecialiseerd in vreemdelingenrecht.

Een paar tips

  1. Zorg dat uw dokter in het standaard medisch attest de ernst van de ziekte duidelijk uiteenzet.
  2. Actualiseer uw aanvraag, en meer specifiek de informatie over uw medische aandoening om de drie maanden. Uw advocaat helpt u daar graag bij.
  3. Wees eerlijk over uw identiteitsgegevens en vergeet uw identiteitsdocument niet toe te voegen.

Meer weten over vreemdelingenrecht? Kom alles te weten over:
Asiel aanvragen
Gezinshereniging
Minderjarigen
Humanitaire regularisatie
Vrijheidsberoving
Gratis bijstand of pro Deo

Nood aan bijstand en advies van een advocaat? Gebruik de zoekmodule hieronder.