Ga verder naar de inhoud

Mag ik de reden van mijn ontslag kennen?

Als je langer dan zes maanden aan de slag bent bij je werkgever, dan heb je in principe het recht om de reden van je ontslag te kennen. Er bestaan wel enkele uitzonderingen op deze regel.

Dit recht bestaat wel niet in de volgende gevallen:

  • Je bent verbonden door een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid bij een uitzendbureau en dus niet rechtstreeks bij de werkgever
  • Je bent verbonden door een arbeidsovereenkomst voor tewerkstelling van studenten
  • Je bent ontslagen met het oog op de toegang tot het regime van werkloosheid met bedrijfstoeslag
  • Je bent ontslagen in het kader van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin je de wettelijke pensioenleeftijd bereikt
  • Je bent ontslagen door de definitieve stopzetting van de activiteit, de sluiting van een onderneming, een collectief ontslag of een meervoudig ontslag (gedefinieerd op sectoraal niveau)
  • Je bent ontslagen in het kader van een "bijzondere ontslagprocedure" vastgelegd bij de wet of een collectieve arbeidsovereenkomst bijvoorbeeld: je bent beschermd in het kader van de sociale verkiezingen of de preventieadviseurs)
  • Je bent ontslagen om een dringende reden

Als je werkgever al zelf schriftelijk de ontslagredenen meedeelt, dan is die later uiteraard niet verplicht om op een motiveringsverzoek van jou te antwoorden. Maar als die redenen niet heeft meegedeeld, dan kan je toch nog aangetekend vragen om die redenen mee te delen. In het geval dat er een opzeggingstermijn loopt, moet je dit verzoek tot je werkgever richten binnen een termijn van zes maanden na de betekening van de opzegging, en uiterlijk binnen een termijn van twee maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst. Je werkgever is dan verplicht om binnen twee maanden na ontvangst van het verzoek aangetekend de concrete ontslagredenen aan de werknemer te bezorgen. Als die niet binnen de termijn antwoordt of geen concrete ontslagredenen meedeelt, moet je werkgever je een forfaitaire burgerlijke boete uitbetalen die overeenstemt met twee weken loon.

Deel dit artikel

Deel dit artikel

Zoek een advocaat

Niet zeker over uw situatie en u wil een advocaat in de buurt zoeken?