Ga verder naar de inhoud
04/08/4

Advocaat.be reageert bezorgd over voorgestelde wetsontwerp rond bewindvoering

Advocaat.be uit haar bezorgdheid over het voorgestelde wetsontwerp rond bewindvoering, zoals voorgesteld door minister van Justitie Vincent Van Quickenborne. Dit wetsontwerp wil een kleine groep van nalatige, buitensporige en frauduleuze bewindvoerders aanpakken. En hoewel advocaat.be de intentie achter het wetsontwerp begrijpt om misbruiken en wantoestanden aan te pakken, zijn er enkele bezwaren.

Advocaat.be ijvert voor een evenwichtig wetsontwerp rond bewindvoering dat rekening houdt met de diversiteit aan gevallen en maatwerk biedt, een harde maar eerlijke aanpak van misbruik, een realistische vergoeding voor bewindvoerders, en behoud van flexibiliteit voor de vrederechter om professionele bewindvoerders aan te stellen als dat nodig is, terwijl het belang van de beschermde personen centraal staat.

"Om een effectieve bescherming te bieden aan de meest kwetsbaren in onze samenleving, moeten we zorgen voor maatwerk en een eerlijke aanpak en een realistische verloning. We zijn bereid om samen te werken aan een beter en eerlijker wetsontwerp dat het belang van de beschermde personen centraal stelt.”
Sofie Demeyer, woordvoerder Advocaat.be

Niet enkel oudere mensen staan onder bewindvoering

Het wetsontwerp lijkt uit te gaan van een verkeerd beeld rond bewindvoering, namelijk oudere personen in rusthuizen met beperkte financiële middelen. Maar dat is niet langer de realiteit: in werkelijkheid staat een brede groep van mensen onder bewindvoering. De helft van de mensen onder bewindvoering is jonger dan 50 jaar, in een kwart van de gevallen gaat het zelfs om mensen jonger dan 30 jaar.

Dat zijn mensen met complexe financiële en persoonlijke situaties. Ze huren een huis, hebben internet nodig, gaan op vakantie, rijden met de auto, gaan samenwonen ... Daarnaast zien we bij de jongere mensen die onder bewind komen zitten ook veel personen met psychische problemen die al dan niet in een zeer precaire situatie leven: ze nemen misschien medicatie en kunnen, net als iedereen, problemen veroorzaken. In al die situaties ben je als bewindvoerder vaak het eerste aanspreekpunt.

Dergelijke dossiers vragen heel veel aandacht en ook administratieve opvolging. Daarom vragen we dat het wetsontwerp meer rekening houdt met deze diversiteit aan gevallen en maatwerk biedt in plaats van een one-size-fits-all benadering.

Overleg
Overleg - iStock

Een eerlijke aanpak van misbruik

Advocaat.be onderschrijft uiteraard dat misbruiken en wantoestanden streng moeten worden aangepakt, maar we moeten voorzichtig zijn met het opleggen van meldingsplichten die kunnen leiden tot vervanging van bewindvoerders zonder concrete bewijzen. De ervaring toont dat personen onder bewindvoering soms te snel en onterecht hun bewindvoerders beschuldigen van wanpraktijken. Het principe "onschuldig tot het tegendeel bewezen is" moet worden gerespecteerd en beschuldigingen moeten grondig worden onderzocht voordat er maatregelen worden genomen.

Geen nationaal register maar een erkende opleiding voor professionele bewindvoerder

In plaats van een nationaal register voor professionele bewindvoerders, stelt Advocaat.be voor om certificaten uit te reiken aan advocaten-bewindvoerders die een opleiding Bewind hebben gevolgd. Die opleiding bestaat al vandaag voor advocaten en geeft de garantie dat de advocaten-bewindvoerders over de juiste kwalificaties beschikken en dat iedereen een professionele bewindvoerder kan vinden via advocaat.be.

Een realistische vergoeding

De voorgestelde vergoeding van 900 euro per jaar voor bewindvoerders mist realisme, onder andere door de complexiteit van de zaken. Dit bedrag betekent dat een professionele bewindvoerder 75 euro per maand krijgt voor alle kosten en uren om goede begeleiding te garanderen. Een goed tariefsysteem is essentieel om kwalitatieve dienstverlening te waarborgen. Advocaat.be is altijd bereid geweest en gebleven om hierover in gesprek te gaan.

Overleg
Overleg - iStock

Maatwerk is noodzakelijk

Hoewel familieleden soms geschikte bewindvoerders kunnen zijn, mag een absolute voorrang voor familiale bewindvoerders niet leiden tot een gebrek aan maatwerk. De vrederechter moet de flexibiliteit behouden om in complexe dossiers te kiezen voor een professionele bewindvoerder als dat nodig is.

Advocaat.be erkent het belang van een doeltreffend en transparant bewindvoeringssysteem. Zij wil graag samenwerken met de overheid om tot een evenwichtig wetsontwerp te komen dat de belangen van kwetsbare personen optimaal beschermt zonder de professionele bewindvoerders onnodig te belemmeren in hun cruciale rol.

Meer informatie over bewindvoering?

Laatste persberichten

7/07/23

Overzicht van de tuchtprocedures tegen advocaten in Vlaanderen

Het College van Toezicht van de Vlaamse advocatuur heeft zijn derde verslag gepubliceerd. Dat geeft een overzicht van de tuchtprocedures tegen advocaten in Vlaanderen (inclusief Brussel-Nederlands) in het gerechtelijk jaar dat loopt van 1 september 2021 tot 31 augustus 2022.

Meer lezen
Stop
3/07/23

Advocaat.be steunt de boodschap van de familie Van Espen

Advocaat.be looft het genuanceerde en positieve karakter van de brief van de familie Van Espen eind april aan de Kamercommissie Justitie. Advocaat.be zal op 4 juli in de hoorzitting van de Kamercommissie uiteenzetten dat we de boodschap van de familie Van Espen onder meer ondersteunen via onze inspanningen bij de oprichting en uitrol van de zorgcentra na seksueel geweld.

Meer lezen
Bijstand
10/05/23

Het systeem van advocaten pro Deo is een onmisbare schakel in de effectieve toegang van mensen tot het recht en de rechter.

Voor Advocaat.be staat de toegang tot het recht en de rechter centraal, voor elke rechtzoekende. De overheid moet dat recht waarborgen: artikel 23 van de Grondwet bepaalt dat iedereen recht heeft op juridische bijstand. Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en Europese Unierecht bevestigen dat.

Meer lezen