Ga verder naar de inhoud
Ondernemen

Hoe kan ik een faillissement regelen?

Als er geen enkele uitweg meer is voor de financiële problemen van een onderneming, dan is een faillissement helaas onvermijdelijk. Dit gaat niet over eenmalige of tijdelijke wanbetalingen: bij een faillissement kan je de rekeningen structureel niet meer betalen en is er geen realistisch zicht op beterschap.

De faillissementsprocedure is van toepassing op ondernemingen. Onder die term vallen zowel rechtspersonen als natuurlijke personen die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefenen. Dat zijn dus bijvoorbeeld ook de beoefenaars van een vrij beroep, landbouwers …

Binnen een maand nadat je als onderneming stopt met betalen, is je onderneming verplicht daarvan aangifte te doen. Een natuurlijk persoon doet zelf de aangifte (of mits volmacht). Voor een vennootschap zal het bestuursorgaan optreden. De aangifte gebeurt elektronisch via het Centraal Register Solvabiliteit. Wanneer een elektronische aangifte niet mogelijk is, dan gebeurt dit uitzonderlijk nog “op papier” bij de griffie van de ondernemingsrechtbank. Als onderneming moet je dan bepaalde stukken toevoegen aan je aangifte om je faillissement te bewijzen. De aangifte en de gegevens om de aangifte te bewijzen moeten bovendien meegedeeld worden aan de ondernemingsraad, het comité voor preventie en bescherming op het werk, de vakbondsafvaardiging of een werknemersafvaardiging.

Een onderneming kan daarnaast ook gedagvaard worden in faillissement door één of meer schuldeisers, door het Openbaar Ministerie of door de voorlopig bewindvoerder. Ook van procedures na dagvaarding wordt een dossier opgemaakt in het Centraal Register Solvabiliteit. In dat geval dient de gefailleerde nog een account aan te maken op deze website.

De ondernemingsrechtbank spreekt het faillissement uit en stelt een curator en rechter-commissaris aan. De schuldeisers van de gefailleerde worden uitgenodigd om hun aangiftes van schuldvordering in te dienen. De curator zal daarna, onder toezicht van de rechter-commissaris, de resterende goederen van de onderneming verkopen, waarna de opbrengst wordt verdeeld onder de schuldeisers. Vervolgens sluit de rechter het faillissement af.

De gefailleerde natuurlijke persoon kan ook kwijtschelding vragen, wat betekent dat die ten aanzien van de schuldeisers wordt bevrijd van de restschulden. Of de gefailleerde kan rehabilitatie krijgen zodra die alle bedragen, hoofdsom, interesten en kosten geheel heeft voldaan.

Deel dit artikel

Deel dit artikel

Zoek een advocaat

Niet zeker over uw situatie en u wil een advocaat in de buurt zoeken?