Een advocaat,
beter vroeg dan laat


Hoe zou onze rechtspraak klinken mochten de commentaren op sociale media rechtsgeldigheid hebben? De Orde van Vlaamse Balies stelt voor: de Social Media Judge, een artificieel (on)intelligente rechter die zijn uitspraken niet baseert op het wetboek, maar op Facebook.

Maak kennis met de Social Media Judge

Nieuws

Orde van Vlaamse Balies is tegen de leugendetector … en dat is niet gelogen

Het parlement is in de ban van de leugendetector. De OVB wijst op de gevaren.

Morgen stemt de Kamer over een wetsvoorstel om het gebruik van de polygraaf - beter gekend als de leugendetector - in het Wetboek van Strafvordering in te schrijven. Mogelijks zal de techniek daardoor genormaliseerd en dus vaker gebruikt worden. De Orde van Vlaamse Balies wijst erop dat polygraaftesten niet betrouwbaar zijn. Bovendien garandeert het wetsvoorstel de rechten van de verdediging niet.

In het wetsvoorstel dat morgen wordt gestemd in de Kamer beschouwt de wetgever de polygraaftest niet als een onderdeel van het verhoor. Dat betekent dat de rechtswaarborgen die van toepassing zijn op het verhoor niet worden gegarandeerd tijdens de test en de advocaat de verdachte niet rechtstreeks mag bijstaan. Op die manier worden de rechten van de verdediging onvoldoende gegarandeerd.
 
Het wetsvoorstel zegt dan wel dat de resultaten niet als zelfstandig bewijs mogen worden gebruikt, het is hoogst onzeker of de bevindingen niet onbewust een grote rol spelen bij de beslissing van de rechter, laat staan het oordeel van een lekenjury beïnvloeden. Hetzelfde geldt voor wanneer iemand weigert om deel te nemen aan de test. Hoewel daaraan “geen enkel rechtsgevolg kan worden verbonden”, is het nog maar de vraag of dat vermoeden van onschuld in de praktijk gegarandeerd kan worden.
 
De OVB is sterk gekant tegen het gebruik van de polygraaf. Resultaten van een leugendetector zijn immers niet betrouwbaar. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. De polygraaf detecteert immers geen leugens, maar registreert enkel bepaalde lichamelijke reacties bij de verdachte wanneer die antwoordt.
 
De OVB erkent wel dat een wettelijke verankering het rechtszekerheidsbeginsel bevordert. Bovendien is ze tevreden dat het wetsvoorstel zoals het nu voorligt rekening houdt met enkele eerder door de Orde aangehaalde punten.
 
Tot nu toe werd het gebruik van de polygraaf enkel geregeld door omzendbrieven en de rechtspraak van het Hof van Cassatie. Vanuit de magistratuur en politie rees echter de vraag naar wettelijke omkadering. Ook de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens vereist dat. Om daaraan te voldoen beoogt het in de Kamer gestemde wetvoorstel een duidelijke regeling van het polygraafgebruik in te voeren in het Wetboek van Strafvordering.

Download het persbericht (pdf).

Marjan Justaert en Christof Vanschoubroek (De Standaard) winnen 3e Persprijs OVB

De Standaard-journalisten Marjan Justaert en Christof Vanschoubroek winnen de derde Persprijs van de Orde van Vlaamse Balies voor hun artikelenreeks ‘De Onzichtbare Macht’. Ze kregen de prijs ter waarde van € 7.500 uit de handen van voorzitter Edward Janssens tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de OVB.

Naast de driejaarlijkse persprijs werd tijdens de nieuwjaarsreceptie ook de OVB Studentenprijs
uitgereikt. Dit jaar kreeg Selin Bakistanli de prijs voor haar masterproef ‘Van aanrecht naar rechtbank.
Leven en lot van de eerste generatie vrouwelijke rechtenstudenten (1882-1922)’. Zij ging naar huis met
€ 2.500.

De nieuwjaarsreceptie van de OVB stond in het teken van het belang van de rechtsstaat en de rol van
advocaten. De OVB zette vier mensenrechtenadvocaten in de spotlights. Nasrin Sothoudeh (Iran), Jiang
Tianyong (China), Mahienour El-Massry (Egypte) en Lê Quóc Quân (Vietnam) worden vervolgd omwille
van het uitoefenen van hun beroep als mensenrechtenadvocaat.

Lees meer over de prijzen en de nieuwjaarsreceptie (pdf).

Slachtoffers terrorisme moeten aanvraag financiële hulp indienen voor 18 maart

De OVB herinnert de slachtoffers van de erkende terrorismeaanslagen op Belgisch grondgebied eraan om voor 18 maart 2020 hun aanvraag voor financiële hulp in te dienen. Dan loopt de termijn van drie jaar af voor de feiten die officieel erkend zijn als terrorisme bij het Koninklijk Besluit van 15 maart 2017.
 
Op de website van de FOD Justitie vindt u terug over welke aanslagen het gaat en hoe u uw aanvraag kan indienen.

Met het ingevulde formulier en de nodige bewijsstukken zal de Commissie voor Financiële Hulp uw aanvraag behandelen. De Commissie garandeert geen volledige schadeloosstelling maar een billijke financiële hulp. Zij kan worden verstrekt voor mensen die rechtstreeks of onrechtstreeks getroffen waren, maar ook voor na- en naastbestaanden.
 
Slachtoffers die zich pas na het verstrijken van de wettelijke termijn registreren, kunnen geen beroep meer doen op de tussenkomst van de Commissie voor Financiële hulp.

Een advocaat raadplegen

Een advocaat raadplegen, doet u beter vroeg dan laat. Door tijdig en juist advies in te winnen, vermijdt u problemen in de toekomst. 

Thema's